• INTERREG

    • INTERREG

    •  

     Stredná odborná škola – Szakközépiskola Fiľakovo si zvyšuje kvalitu svojej technickej infraštruktúry pre vzdelávanie aj v odbore - stolárstvo

      

     Na základe Partnerskej dohody cezhraničnej spolupráce uzatvorenej medzi Strednou odbornou školou – Szakközépiskola Fiľakovo a Obchodnou a priemyselnou komorou župy Nógrád - Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara/HU vznikol projekt Rozvoj výrobných kapacít s cieľom stať sa dodávateľom SKHU/1802/3.1/033 „TRAIN” zameraný na vzdelávanie a motiváciu cieľových skupín prostredníctvom spoločného úsilia partnerov v prihraničnej oblasti – ako súčasť akčného plánu zamestnanosti „Po osi R2 a M3”. Akčný plán zamestnanosti (TAPE) s názvom  „Po osi R2 and M3” bol predložený a schválený v prvom kole výzvy Programu Interreg SKHU/1703. Tento plán je severo-južnou iniciatívou hospodárskeho rozvoja územia, cieľom ktorej je zosúladená realizácia hospodárskych programov a opatrení podporujúce zamestnanosť po osi Hatvan - Lučenec v záujme rozvoja regiónu. Koordináciu realizácie Akčného plánu zamestnanosti (TAPE)  na slovenskej strane zastrešuje Mesto Fiľakovo.

     Partnerstvo projektu TRAIN vzniklo v rámci vyššie spomenutého akčného plánu zamestnanosti medzi vedúcim partnerom Obchodnou a priemyselnou komorou župy Nógrád - Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ( NKIK ),  a partnerom zo SR - Strednou odbornou školou – Szakközépiskola Fiľakovo ktorý pôsobí vo Fiľakove. Príjemcovia sa zaväzujú spolupracovať nielen medzi sebou, ale aj s Prijímateľmi ostatných projektov v rámci TAPE - BETWEEN R2 AND M3 s cieľom zlepšiť situáciu v oblasti zamestnanosti v regióne. Projekt bol navrhnutý tak, aby poskytoval vhodnú odpoveď na nízku ekonomickú produktivitu a podnikanie v regióne prostredníctvom dvomi úzko prepojenými spôsobmi. Na jednej strane, budú činnosti ktoré podporujú a propagujú stolársku  profesiu v regióne (stolárske  súťaže, študijné cesty, mapovanie potrieb odbornej prípravy, rozvoj vzdelávacieho programu, implementácia tréningov, atď.). Na druhej strane, stolárska dielňa strednej odbornej školy vo Fiľakove dostane moderné stroje. Študenti z oboch strán hraníc budú mať príležitosť naučiť sa najnovšie techniky vďaka týmto moderným strojom, následne ich konkurencieschopnosť bude výrazne zvýšená na trhu práce, ako aj hospodársky potenciál regiónu bude značne posilnený.

     NKIK v rámci projektu zastreší prípravu metodických vzdelávacích filmov (2 ks) v maďarskom a slovenskom jazyku na podporu učenia sa profesie. Film sa snaží pomôcť naučiť sa základy profesie kovopriemyslu a pomáha milovať ju zábavnou formou. Ďalej zrelaizuje rôzne študentské súťaže v záujme  popularizácia profesie, rozvoj motivačných schém pre absolventov so zapojením firiem s cieľom zamestnať sa u tých na osi M3-R2, organizovanie školení v oblasti sebapoznania a duševného rozvoja na podporu hľadania a získania zamestnania, organizovanie tematických workshopov pre profesionálny rozvoj odborného tímu partnerov.

     Partner projektu zo SR Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Fiľakovo zastrešuje prípravu žiakov od dvojročného odborného učilišťa v odbore strojárska výroba pre uchádzačov s neúplným základným vzdelaním, cez trojročné učebné odbory v klasických strojárskych, elektrotechnických, technicko-ekonomických a stolárskych profesiách s nadväzujúcim dvojročným nadstavbovým štúdiom až po štvorročné študijné odbory s maturitou a študijných odborov s odborným výcvikom. Vzhľadom na charakter vzdelávania na stredných odborných školách (trojročných Študijných odboroch) v dvojtýždňových vyučovacích cykloch, kapacita školy pre tento typ vzdelávania umožňuje vychovávať až 480-500 žiakov v areáli školy s maximálnym počtom internátne ubytovaných žiakov cca. 100. Odlišný pomer počtu hodín odborného výcviku (odbornej praxe) a požiadavky na technické vybavenie učební pre rôzne typy štúdia však umožňuje prijímať len nižší počet uchádzačov a neustále hľadať nové možnosti racionálnejšieho využitia priestorov školy, dielní a internátu. Od odovzdania nového komplexu budov došlo k veľkému počtu reorganizovaní a rekonštrukcií interných a externých priestorov školy vždy podľa technických a finančných požiadaviek a možností zriaďovateľov, resp. požiadaviek skvalitnenia vyučovania. Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Fiľakovo prostredníctvom realizácie projektu zmodernizuje stolársku dielňu, ktorá je zásadná pre vytvorenie potrebných podmienok na vybavenie študentov odbornými schopnosťami, v rámci projektu sa zaobstará štvorstranná fréza a olepovačka hrán s  frézou. V priemyselnom odvetví sú často používané a trh  práce si vyžaduje znalosti o ich fungovaní. Pomocou moderných strojov budú mať študenti príležitosť naučiť sa najnovšie techniky, zlepšiť si praktické zručnosti, tým si zvýšia svoje odborné znalosti a svoju konkurencieschopnosť hlavne aj využitím výhod pri cezhraničných pracovných príležitostiach a zlepšiť svoju životnú úroveň tým, že budú lepšie pripravení na zamestnanie. Na druhej strane dosahovanie cieľov napĺňa dopyt zamestnávateľov po technicky kvalifikovanej pracovnej sile.Projekt je v súlade s cieľmi TAPE – zníženie nezamestnanosti v prihraničnom regióne. Realizáciou projektu sa zabezpečí popularizácia stolárskej profesie v kruhu študentov,  a nezamestnaných, ktorí sú dlhšie mimo trhu práce. Získaním týchto zručností sa im otvoria nové možnosti na trhu práce.

     Tento projekt je spolufinancovaný z Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika -Maďarsko z prostriedkov EÚ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 126 382,12 EUR z toho Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 75 016,71 EUR a Stredná odborná škola – Szakközépiskola Fiľakovo 51 365,41EUR.

      

     www.skhu.eu     www.nkik.hu    www.technifi.edupage.org