• Sociálne štipendium

     • Štipendiá v školskom roku 2023/2024

       

      Poskytovanie sociálnych štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium a iné nepeňažné plnenie a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z. o strednej škole.

       

       

      Výška štipendia

      závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2023/2024 je:

       

      a) 61,39 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

       

      b) 42,97 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

       

      c) 30,70 € - pri priemernom prospechu žiaka viac ako 2,5 vo výške 25 % výšky životného minima.

       

      Ak je žiak hodnotený z povinných vyučovacích predmetov inak ako klasifikáciou, poskytuje sa mu v príslušnom školskom roku sociálne štipendium vo výške 35 % sumy životného minima nezaopatreného dieťaťa.

       

      Jednou z podmienok na priznanie sociálneho štipendia je, že jeho celkové hodnotenie za predchádzajúci polrok je prospel.

       

      Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú zvyčajne k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

      Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2023 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2023/2024 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

       

      268,88 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

      187,57 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

                                                 122,77 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

       

       Žiadame Vás o dodržiavanie termínov a  poskytovanie kópií  relevantných dokladov.

       

      Zároveň žiadame o používanie  tlačív pre šk. rok 2023/2024 zverejnených na webovej stránke CVTI SR.

      Pôvodné tlačivá nebudú akceptované.

      Pre rýchlu identifikáciu prosíme uvádzajte na obálke aj číslo zmluvy.

       

       

      K žiadosti o poskytnutie sociálneho štipendia z titulu ŽIVOTNÉHO MINIMA je potrebné predložiť:

       

      1. Kópiu vysvedčenia za predchádzajúci školský rok (príp. polrok) overenú riaditeľom školy

      2. Doklady o všetkých príjmoch obidvoch rodičov za predchádzajúci rok 2021:

      ·         Potvrdenia zamestnávateľov o čistej mzde, vrátane daňového bonus

      (od zamestnávateľa – ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a daňový bonus za rok 2021)

      ·         Výpis na účely priznania sociálneho štipendia pre žiakov SŠ, vrátane daňového bonusu (z daňového úradu)

      ·         Potvrdenie o poberaní dávok sociálneho poistenia zo sociálnej poisťovne:

      ·         dávky v nezamestnanosti

      ·         dávky nemocenské (počas práceneschopnosti)

      ·         dôchodky (invalidný, vdovský, vdovecký, sirotský)

      ·         materské (predĺžená materská dovolenka)

      ·         ošetrovné

       

      ·         Potvrdenia z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní:

      ·         dávok a príspevkov v hmotnej núdzi

      ·          rodinných prídavkov na deti + zoznam detí

      ·         rodičovského príspevku

      ·         peňažného príspevku za opatrovanie

      ·         zaopatrovacieho príspevku

      ·         náhradného  výživného

      ·         vedenie v evidencii nezamestnaných 

      ·         Príjmy určené rozhodnutím súdu (výživné)

      ·         Potvrdenie o poberaní dávky v pestúnskej starostlivosti

      ·         odmena pestúna

      ·         príspevok na úhradu potrieb dieťaťa

      3. Doklady o spoločne posudzovaných osobách:

      ·         rozhodnutia o náhradnej starostlivosti

      ·         úmrtný list

      ·         doklad o tom, že osoba je nezvestná

       

      Všetky doklady a potvrdenia musia byť originály alebo riaditeľom školy SOŠ Fiľakovo  overené kópie.

      Na potvrdeniach musí byť aktuálny dátum, t. j.  mesiac musí byť rovnaký s mesiacom, v ktorom bola žiadosť podaná.

       

       

      K žiadosti o poskytnutie sociálneho štipendia z titulu HMOTNEJ NÚDZE je potrebné predložiť:

       

      1. Kópiu vysvedčenia za predchádzajúci školský rok (príp. polrok) overenú riaditeľom školy

      2. Doklad z úradu práce sociálnych vecí a rodiny o tom, že sa žiak spoločne posudzuje s osobami, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi s aktuálnym dátumom, t. j.  mesiac musí byť rovnaký s mesiacom, v ktorom bola žiadosť podaná.

      Podaním a podpisom žiadosti o poskytnutie sociálneho štipendia sa žiadateľ/zákonný zástupca zaväzuje a čestne prehlasuje:

      Záväzok žiadateľa/zákonného zástupcu o poskytnutie sociálneho štipendia:

      Podpísaný žiadateľ/zákonný zástupca, zaväzuje sa svojim podpisom, že:

      ·         bezodkladne písomne ohlási riaditeľovi školy všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na poskytnutie štipendia,

      ·         vráti štipendium poskytnuté na základe uvedených nepravdivých údajov alebo neoznámenej zmeny skutočností, rozhodujúcich pre poskytnutie štipendia.

      Čestné prehlásenie žiadateľa/zákonného zástupcu

      Podpísaný žiadateľ/zákonný zástupca čestne prehlasuje, že:

      ·         všetky informácie uvedené v žiadosti o štipendium sú pravdivé,

      ·         všetky údaje obsiahnuté v prílohách k žiadosti o štipendium sú zhodné s údajmi uvedenými v žiadosti o štipendium.

      žiadosť si môže žiak podať počas celého školského roka.  Žiadosť je potrebné prísť si prevziať osobne na 106. – Sociálne štipendiá .

      Nárok má každý žiak, ktorý spĺňa 1. alebo 2. podmienku, na základe ktorej mu po odovzdaní kompletnej žiadosti bude priznané sociálne štipendium