• Kritériá 2023/2024

    • Kritériá 2023/2024


     • KRITÉRIÁ

      pre prijímanie žiakov základných škôl do 1. ročníka

      SOŠ – SZKI, J. Kalinčiaka 1584/8, Fiľakovo

      v školskom roku 2023/2024        

      EduID školy: 100010005

       

       

      V zmysle § 62 až § 68 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po prerokovaní v pedagogickej rade školy a Rade školy  vydáva riaditeľ školy nasledovné kritériá:

       

      PODMIENKY PRIJATIA NA 4 - ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY:

       

      Číslo odboru

      Názov odboru

      Počet tried

      2426 K

      programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

      0,5

      2697 K

      mechanik elektrotechnik

      0,5

       

      Riaditeľ školy v zmysle § 65 ods. 4 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijme bez prijímacích skúšok na študijné odbory žiaka, ktorý v Testovaní 9 dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 80% .

      Riaditeľ školy príjme ostatných žiakov na základe prijímacieho konania podľa počtu dosiahnutých bodov nasledovne:

       

      1. Body dosiahnuté na prijímacom konaní z písomnej časti nasledovných predmetov

       

      Študijný odbor

      8,00 – 9, 00 h

      9,35 – 10,35 h

      poznámka

      programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

      SJL

      MAT

      Individuálne začlenení žiaci majú predĺžený čas o 25 min.

      mechanik elektrotechnik

      SJL

      MAT

       

      Písomné skúšky budú v zo SJL a z MAT z učiva základnej školy.

       

      Maximálny počet bodov zo SJL – 30 bodov,  z  MAT – 30 bodov. Úspešný uchádzač musí dosiahnuť aspoň 6 bodov z každého predmetu.

       

      1. Testovanie 9 - maximálne 50 bodov

       

      1. Prospech za 1. polrok 9. ročníka ZŠ – maximálne  40 bodov

       

          Bodové hodnotenie:

                  40 bodov za prospech do 1,50

                  35 bodov za prospech do 1,80

                  30 bodov za prospech do 2,20

                  25 bodov za prospech do 2,50

                  20 bodov za prospech do 2,75

                   0 bodov za prospech nad 2,75

       

      4. Iné aktivity – maximálne 10 bodov.

          Úspešní riešitelia predmetových olympiád, úspešní recitátori, účastníci literárnych a iných súťaží pripoja   k prihláške hodnoverný doklad (diplom, potvrdenie o umiestnení).

      5. Výsledný počet bodov sa rovná súčtu bodov za jednotlivé časti (1 – 4) maximálne 160 bodov.

          Žiaci budú prijatí v poradí podľa výsledkovej listiny, ktorá sa zostaví podľa dosiahnutého počtu  bodov.

       6.  V prípade rovnosti bodov rozhoduje:

      • zmenená pracovná schopnosť,
      • prospech v 1. polroku 9. ročníka,
      • výsledky Testovania 9.

       

      Ak bol žiak na základnej škole vzdelávaný formou individuálneho začlenenia je zákonný zástupca povinný túto skutočnosť uviesť v prihláške na  štúdium na strednú školu.

       

      Prihlášku na štúdium potvrdenú základnou školou je potrebné odovzdať riaditeľovi strednej školy v elektronickej podobe.

      Riaditeľ školy rozhodne o prijatí resp. neprijatí. Výsledková listina o prijatí resp. neprijatí bude zverejnená aj na webovej stránke školy.

      Zákonný zástupca neplnoletého žiaka resp. plnoletý žiak potvrdí písomne strednej škole prijatie.

       

       

      PODMIENKY PRIJATIA NA 2 a 3 - ROČNÉ UČEBNÉ ODBORY:

      Číslo odboru

      Názov odboru

      Počet tried

      2487 H01

      autoopravár – mechanik

      0,5

      3355 H

      stolár

      0,5

      4561 H03

      poľnohospodár – služby

      0,5

      6475 H

      technickoadministratívny pracovník

      0,5

      2478 F

      strojárska výroba

      0,5

      3178 F

      výroba konfekcie

      0,5

       

      Riaditeľ školy v zmysle § 65 ods. 4 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona 324/2012  príjme žiaka, na základe prijímacieho konania  podľa počtu dosiahnutých bodov nasledovne:

       

      1. Testovanie 9 - maximálne 50 bodov
      2. Prospech za 1. polrok 9. ročníka ZŠ – maximálne  40 bodov

       

      Bodové hodnotenie:

                  40 bodov za prospech do 1,50

      35 bodov za prospech do 1,80

                  30 bodov za prospech do 2,50

                  20 bodov za prospech do 3,00

                  10 bodov za prospech do 3,50

                   0 bodov za prospech nad 3,50

       

      1. Iné aktivity – maximálne 10 bodov.

      Úspešní riešitelia predmetových olympiád, úspešní recitátori, účastníci literárnych a iných súťaží pripoja   k prihláške hodnoverný doklad (diplom, potvrdenie o umiestnení).

      1. Výsledný počet bodov sa rovná súčtu bodov za jednotlivé časti (1 – 3) maximálne 100 bodov.

      Žiaci budú prijatí v poradí podľa výsledkovej listiny, ktorá sa zostaví podľa dosiahnutého počtu  bodov.

      1. V prípade rovnosti bodov rozhoduje:
       • zmenená pracovná schopnosť,
       • prospech v 1. polroku 9. ročníka,
       • výsledky Testovanie 9.

       

      Ak bol žiak na základnej škole vzdelávaný formou individuálneho začlenenia je zákonný zástupca povinný túto skutočnosť uviesť v prihláške na  štúdium na strednú školu.

          Prihlášku na štúdium potvrdenú základnou školou je potrebné odovzdať riaditeľovi strednej školy v elektronickej podobe.

      Riaditeľ školy rozhodne o prijatí resp. neprijatí. Výsledková listina o prijatí resp. neprijatí bude zverejnená aj na webovej stránke školy.

      Zákonný zástupca neplnoletého žiaka resp. plnoletý žiak potvrdí písomne strednej škole prijatie.

      V prípade, ak sa počty žiakov v jednotlivých odboroch nenaplnia v 1. a 2. termíne, bude škola organizovať aj II. kolo prijímacieho konania .

                                                                                                   

                 

                                                                                       

                                                                                             Ing. Attila Varga                                                                                      riaditeľ školy