• Profil školy

     • Profil školy

     • Vlastné zameranie a história školy

      Stredná odborná škola - Szakközépiskola sa nachádza v kľudnej časti Fiľakova asi 1 km od jeho centra. Samotné mesto – s celkovou výmerou katastrálneho územia 1645,90 ha – sa nachádza v južnej pohraničnej oblasti Banskobystrického samosprávneho kraja, v krásnom prírodnom prostredí v kotline na okraji Chránenej krajinnej oblasti - Cerová vrchovina. Počet obyvateľov mesta – so zmiešaným národnostným zložením – je 9 949.

       

      (http://www.filakovo.sk/)

       

      Vznik a vývoj súčasného SOU strojárskeho vo Fiľakove až do 1. 4. 1991, je nerozlučne spätá s históriou a vývojom bývalého štátneho podniku Kovosmalt Fiľakovo. Podnik už v 20-tych rokoch zabezpečoval výchovu odborníkov v rôznych robotníckych profesiách prevažne pre vlastné potreby. Podnik Kovosmalt bol najväčším producentom strojárskeho spotrebného tovaru na juhu stredného Slovenska, a výchova a vzdelávanie na našej škole sa prispôsobovala požiadavkám predovšetkým tohto podniku.

       

      Na základe uznesenia vlády z 5. 8. 1952 bola pri Kovosmalte založená Učňovská škola, ktorá sa na základe školskej reformy z 30. 4. 1957 mení na Odborné učilište. Už od 1. 9. 1977 pri škole otvára svoje brány Stredná škola pre pracujúcich. Od 1. 9. 1980 bolo učilište zaradené do siete stredných odborných učilíšť. Činnosť školy od školského roku 1987/88 sa presúva do novopostavených priestorov, dielní, budovy školy, budovy internátu, budovy telocvične, jedálne, rozprestierajúcich sa na takmer 3 ha pozemku.

       

      Podľa vtedajších predstáv učilište malo zabezpečovať prípravu robotníkov v rámci bývalého VHJ Strojsmalt v profesiách, predovšetkým strojárskeho zamerania a so zameraním na povrchovú úpravu, t.j. profesie: obrábač kovov, nástrojár, strojný mechanik, mechanik strojov a zariadení, povrchová úprava (smatovanie, galvanizovanie, elektroforéza) a elektromechanik pre rozvodové zariadenia. Tomuto zámeru zodpovedalo aj vybavenie dielní odborných učební a učební.

       

      Po novembri roku 1989 bývalý zakladateľ, ako jeden z prvých podnikov na Slovensku sa ocitol vo vážnej ekonomickej kríze a k 1. 4. 1992 bola vyhlásená likvidácia bývalého štátneho podniku Kovosmalt Fiľakovo. Škola ešte v predstihu k 1. 4. 1991 dostáva nového zriaďovateľa, a to Ministerstvo hospodárstva SR. Týmto krokom sa začína nová etapa vo vývoji Stredného odborného učilišťa vo Fiľakove, nakoľko predošlé koncepcie a predstavy o vzdelávaní robotníckeho dorastu boli neprijateľné.

       

      Ďalšia história školy sa dá charakterizovať krátko len vysokou frekvenciou zmeny zriaďovateľov, názvu školy a prispôsobenia sa zmeneným organizačným a legislatívnym podmienkam. SOŠ Fiľakovo, je právnym nástupcom Stredného odborného učilišťa strojárskeho, Strednej priemyselnej školy, Strediska praktického vyučovania nábytkárskeho, Stredného odborného učilišťa textilného v Lučenci (čiastočne), Stredného odborného učilišťa poľnohospodárskeho v Buzitke, a Združenej strednej odbornej školy Fiľakovo. Vzhľadom na neustály pokles populácie, ako i na vážnu zmenu štruktúry kvality uchádzačov o stredné odborné vzdelanie, SOŠ Fiľakovo, je donútená odbočiť od doteraz vytýčených cieľov. To znamená, že ponuku vzdelávacích aktivít treba rozšíriť o vzdelávanie dospelých a intenzívnejšie sa musíme venovať menej nadaným žiakom učilištného typu.

       

      Príprava žiakov na našej škola zahŕňa od dvojročného odborného učilišťa v odbore strojárska výroba pre uchádzačov s neúplným základným vzdelaním, cez trojročné učebné odbory v klasických strojárskych, elektrotechnických, technicko-ekonomických a stolárskych profesiách s nadväzujúcim dvojročným nadstavbovým štúdiom až po štvorročné študijné odbory s praxou a študijných odborov s odborným výcvikom. Celkovo sa dá škola charakterizovať ako integrovaná stredná odborná škola. Vzhľadom na charakter vzdelávania na stredných odborných učilištiach (trojročných Študijných odboroch) v dvojtýždňových vyučovacích cykloch, kapacita školy pre tento typ vzdelávania umožňuje vychovávať až 480-500 žiakov v areáli školy s maximálnym počtom internátne ubytovaných žiakov cca. 100. Odlišný pomer počtu hodín odborného výcviku (odbornej praxe) a požiadavky na technické vybavenie učební pre rôzne typy štúdia však umožňuje prijímať len nižší počet uchádzačov a neustále hľadať nové možnosti racionálnejšieho využitia priestorov školy, dielní a internátu. Od odovzdania nového komplexu budov došlo k veľkému počtu reorganizovaní a rekonštrukcií interných a externých priestorov školy vždy podľa technických a finančných požiadaviek a možností zriaďovateľov, resp. požiadaviek skvalitnenia vyučovania.

       

      Národnostné zloženie žiakov školy zodpovedá národnostnému zloženiu regiónu. Spádová oblasť školy zahŕňa okresy Lučenec, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Revúca a čiastočne južná časť okresu Rožňava. Od svojho vzniku až do súčasnosti sa škola zamerala na klasické strojárske, elektrotechnické a stolárske profesie (o ktoré je neustály záujem zo strany priemyslu), kým väčšina ostatných škôl obdobného typu v okresoch Lučenec a Rimavská Sobota sa v 90-ych rokoch preorientovala na služby. Pokles počtu absolventov základných škôl a tým aj uchádzačov o štúdium na stredných školách spôsobilo, že sa tieto školy hľadajú možnosti vrátiť sa ku klasickým strojárskym a elektrotechnickým študijným a Študijným odborom, avšak bez toho, že by niekto skúmal technickú vybavenosť či kvalifikačné predpoklady ich pedagogických pracovníkov. Z hľadiska kvality vzdelávania tieto snahy neznamenajú pre nás konkurenciu, ale na druhej strane (dez)informovanosť rodičov a nedostatočný odborný dohľad vedie k nebezpečnému preriedeniu kvality a kvantity.