• Zápisný lístok do Školskej jedálne

     • Školská jedáleň pri:

      Strednej odbornej škole-Szakkőzépiskola, J. Kalinčiaka 1584/8, 986 01  Fiľakovo

       

      Z Á P I S N Ý    L Í S T O K

       

      Na školský rok 2022/2023

      Meno a priezvisko žiaka ........................................................................ Trieda: .........................

      Bydlisko žiaka:.............................................................................................................................

      Číslo účtu z ktorého sa uhrádza strava .........................................................................................

      Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu):.........................................................................

      Tel. č. : .........................................................................................................................................

      Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu): ...........................................................................

      Tel. č. : .........................................................................................................................................

      Spôsob úhrady: poštovou poukážkou

        hotovosťou v pokladni školy 

        prevodom na účet: SK90 8180 0000 0070 0039 4080

      Platba za stravu sa uhrádza mesačne vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci .

      Denný poplatok za jedno jedlo:               

      Raňajky                                                                      1,00 €

      Desiata                                                                        0,80 €

      Obed                                                                          2,40 € (žiak v hmotnej núdzi 0,00 €)*

      Olovrant                                                                    0,70 €

      Večera                                                                       1,20 €

      Celodenná strava                                                                   6,10€

       

      *Žiakom, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi, môže byť platba za obed odpustená, po          posúdení žiadosti o oslobodenie platby za obedy,  prílohu tejto žiadosti tvorí  originál aktuálneho  potvrdenia z úradu práce,  že sa  rodina nachádza v hmotnej núdzi.

       

      Prihlasovanie stravy, v školskej jedálni deň vopred do 15,00 hod.

      Odhlasovanie zo stravy deň vopred, telefonicky alebo osobne, najneskôr do 15,00 hod.

      Zákonný zástupca žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná, ani vecná náhrada neposkytuje!

       

       

      Vo Fiľakove  dňa ...........................                             .....................................................             

      Podpis zákonného zástupcu žiaka, resp.plnoletého žiaka

       

       

      Súhlas so spracovaním osobných údajov

      Týmto dávam podľa §13 ods. 1 písmeno e zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov svoj súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov a údajov svojho dieťaťa za účelom poskytovania stravy v zariadení školského stravovania, vytvárania databázy stravníkov a ďalšej spolupráce. Súhlas je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu a počas doby nevyhnutnej na archiváciu (3 roky po skončení dochádzky do zariadenia školského stravovania). Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že v zmysle ustanovenia § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby po uplynutí stanovenej doby. Podľa § 23 ods. 2 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

       

       

       

      Školská jedáleň pri:

      Strednej odbornej škole-Szakkőzépiskola, J. Kalinčiaka 1584/8, 986 01  Fiľakovo

       

      Z Á P I S N Ý    L Í S T O K

       

      Na školský rok 2020/2021

      Meno a priezvisko žiaka ........................................................................ Trieda: .........................

      Bydlisko žiaka:                      ........................................................................................................

      Číslo účtu z ktorého sa uhrádza strava .........................................................................................

      Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu):.........................................................................

      Tel. č. :                                                                       ....................................................................

      Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu): ...........................................................................

      Tel. č. :                                                                       ....................................................................

      Spôsob úhrady: poštovou poukážkou

        hotovosťou v pokladni školy  

        prevodom na účet: SK90 8180 0000 0070 0039 4080

      Platba za stravu sa uhrádza mesačne vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci .

       

      Denný poplatok za jedno jedlo:               

      Raňajky + desiata                                                      1,26 €

      Obed                                                                          1,33 €

      Večera + Olovrant                                                     1,22 €

      Celodenná strava                                                                  3,81 €

       

      Prihlasovanie stravy, v školskej jedálni deň vopred do 14,30 hod.

      Odhlasovanie zo stravy deň vopred, telefonicky alebo osobne, najneskôr do 15,00 hod.

      Zákonný zástupca žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná, ani vecná náhrada neposkytuje!

       

       

      Vo Fiľakove  dňa ...........................

       

       

                                                                             Podpis zákonného zástupcu žiaka

      Súhlas so spracovaním osobných údajov

      Týmto dávam podľa §11 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov svoj súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov a údajov svojho dieťaťa za účelom poskytovania stravy v zariadení školského stravovania, vytvárania databázy stravníkov a ďalšej spolupráce. Súhlas je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu a počas doby nevyhnutnej na archiváciu (3 roky po skončení dochádzky do zariadenia školského stravovania). Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že v zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 122/2013 Z. z. zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby po uplynutí stanovenej doby. Podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

      Školská jedáleň pri:

      Strednej odbornej škole-Szakkőzépiskola, J. Kalinčiaka 1584/8, 986 01  Fiľakovo

       

      Z Á P I S N Ý    L Í S T O K

       

      Na školský rok 2019/2020

      Meno a priezvisko žiaka ........................................................................ Trieda: .........................

      Bydlisko žiaka:                      ........................................................................................................

      Číslo účtu z ktorého sa uhrádza strava .........................................................................................

      Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu):.........................................................................

      Tel. č. :                                                                       ....................................................................

      Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu): ...........................................................................

      Tel. č. :                                                                       ....................................................................

      Spôsob úhrady: poštovou poukážkou

        hotovosťou v pokladni školy 

        prevodom na účet: SK90 8180 0000 0070 0039 4080

      Platba za stravu sa uhrádza mesačne vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci .

       

      Denný poplatok za jedno jedlo:               

      Raňajky                                                         1,26 €

      Obed                                                              1,33 €

      Olovrant                                                        1,22 €

      Celodenná strava                                           3,81 €

       

      Prihlasovanie stravy, v školskej jedálni deň vopred do 14,30 hod.

      Odhlasovanie zo stravy deň vopred, telefonicky alebo osobne, najneskôr do 14,30 hod.

      Zákonný zástupca žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná, ani vecná náhrada neposkytuje!

       

       

      Vo Fiľakove  dňa ...........................

       

       

                                                                             Podpis zákonného zástupcu žiaka

       

      Súhlas so spracovaním osobných údajov

      Týmto dávam podľa §11 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov svoj súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov a údajov svojho dieťaťa za účelom poskytovania stravy v zariadení školského stravovania, vytvárania databázy stravníkov a ďalšej spolupráce. Súhlas je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu a počas doby nevyhnutnej na archiváciu (3 roky po skončení dochádzky do zariadenia školského stravovania). Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že v zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 122/2013 Z. z. zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby po uplynutí stanovenej doby. Podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.