• Žiadosť o sociálne štipendium

     •            Žiadosť o poskytnutie sociálneho štipendia

       

       

      Vyplní žiadateľ /zákonný zástupca:

      Školský rok

       

       

      1. Informácie o žiakovi strednej školy

      Meno a priezvisko

       

      Dátum narodenia

       

      Rodné číslo

       

      Číslo občianskeho preukazu

       

      Adresa trvalého bydliska

       

      Číslo bankového účtu v SR[1] (žiaka alebo zákonného zástupcu)

      IBAN:

      2. Informácie o zákonnom zástupcovi žiaka[2]

      Meno a priezvisko

       

      Dátum narodenia

       

      Telefonický kontakt

       

      Korešpondenčná adresa

       

      Adresa trvalého bydliska

       

      3. Informácie o strednej škole, na ktorej žiak študuje

      Názov školy

       

      Sídlo školy

       

      4. Doklady priložené k žiadosti o štipendium[3]

      Z titulu hmotnej núdze

      1.

      Riaditeľom školy overená kópia vysvedčenia/výpisu žiaka za predchádzajúci polrok.

      2.

      Aktuálny doklad z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že sa žiak spoločne posudzuje s osobami, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v  hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.[4]

      Z titulu životného minima

      1.

      Riaditeľom školy overená kópia vysvedčenia/výpisu žiaka za predchádzajúci polrok.

      2.

      Doklady o počte nezaopatrených a počte zaopatrených neplnoletých detí.

      a) Aktuálny doklad z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  o poberaní rodinných prídavkov (rodinné prídavky sa poskytujú len na nezaopatrené deti), potvrdenie o poberaní invalidného dôchodku, ktorý bol priznaný neplnoletému zaopatrenému dieťaťu.

      b)  Iné doklady (napr. potvrdenia škôl o dennom štúdiu súrodencov).

      3.

      Doklady o príjme posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok:

      a)  Potvrdenia zamestnávateľov o čistej mzde zo závislej činnosti.

      b)  Doklad z daňového úradu: Výpis na účely priznania sociálneho štipendia pre žiakov stredných škôl.

      c)  Dávky sociálneho poistenia (dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné, atď.).

      d) Dávka a príspevky v hmotnej núdzi.

      e) Prídavok na dieťa, daňový bonus.

      f) Rodičovský príspevok, peňažný príspevok za opatrovanie.

      g) Rozhodnutia súdu (napr. výživné).

      h) Dávky pestúnskej alebo v náhradnej osobnej starostlivosti (príspevok na úhradu potrieb dieťaťa, peňažný príspevok dieťaťu v náhradnej osobnej starostlivosti...atď.).

      i) Iné doklady.

      4.

      Doklady o spoločne posudzovaných osobách:

      Rozhodnutia o náhradnej starostlivosti, úmrtný list, doklad o tom, že osoba je nezvestná a pod.

      5.

      Iné doklady na priznanie štipendia.

       

       

      5. Záväzok žiadateľa/zákonného zástupcu

      Dolu podpísaný žiadateľ/zákonný zástupca, zaväzujem sa svojim podpisom, že:

      ·         bezodkladne písomne ohlásim riaditeľovi školy všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie sociálneho štipendia,

      ·         vrátim sociálne štipendium poskytnuté na základe mnou uvedených nepravdivých údajov alebo neoznámenej zmeny skutočností, rozhodujúcich pre poskytnutie štipendia.[5]

      V súlade so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu poskytovania štipendia.

       

      6. Čestné prehlásenie žiadateľa/zákonného zástupcu

       

      Dolu podpísaný žiadateľ/zákonný zástupca čestne prehlasujem, že:

      • všetky informácie uvedené v žiadosti o štipendium sú pravdivé,
      • všetky údaje obsiahnuté v prílohách k žiadosti o štipendium sú zhodné s údajmi uvedenými v žiadosti o štipendium.

      V prípade, že mi bude priznané štipendium budem dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní štipendií a som si vedomý/vedomá možných sankcií, ktoré vyplývajú z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov.

       

       

      Dňa                                                                         podpis žiadateľa/zákonného zástupcu

       

       

      Vyplní škola:

       

      Dátum prevzatia žiadosti

       

      Meno pracovníka, ktorý žiadosť prevzal

       

      Podpis pracovníka, ktorý žiadosť prevzal

             [1]       Nepovinný údaj

      [2]       Vyplní sa v prípade, ak žiak nie je plnoletý a podáva žiadosť so súhlasom zákonného zástupcu.    

      [3]       V súlade s § 30 vyhlášky č. 224/2022 Z. z. a § 3 zákona č. 601/2003 Z. z.

      [4]       § 10 až § 14 zákona č. 417/2013 Z. z.

      [5]    § 451 a 458 Občianskeho zákonníka.