• VZN BBSK

     •  

       

       

       

      BANSKOBYSTRICKÝ

      SAMOSPRÁVNY KRAJ

      Nám. SNP 23

       974 01  Banská Bystrica

       

        

       

      VŠEOBECNE ZÁVäZNÉ NARIADENIE

      BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

      č. 48/2023

      O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH  

       

       

      Schválené Uznesením Zastupiteľstva BBSK č. 47/2023 z 26. januára 2023.

      Účinnosť nadobúda 1. februára 2023.

       

       

      Banskobystrický samosprávny kraj (ďalej len „BBSK“) v súlade s § 8 ods.  1  a § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších a v súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) vydáva

       

       

       

       

      VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

      Banskobystrického samosprávneho kraja č. xx/2023

       

      o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu

      nákladov v školách a školských zariadeniach

       

       

      Článok I.

      Účel a predmet

       

      1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje pre školy a školské zariadenia, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja:

      a)    výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte (ďalej len „ŠI“),

      b)    finančné pásma na nákup potravín pre školské jedálne (ďalej len „ŠJ“)  a výdajné školské jedálne (ďalej len „VŠJ“), výšku príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov v ŠJ a VŠJ a podmienky úhrady v ŠJ a VŠJ,

      c)    výšku úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole (ďalej len „JŠ“).

       

      1. Nariadenie tiež upravuje postup pri žiadosti o zníženie alebo odpustenie úhrady alebo príspevku podľa predchádzajúceho odseku.

       

      Článok II.

      Podrobnosti o stanovení výšky príspevku

       

      1. Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte:

       

      1. Školský internát zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a stravovanie. ŠI môže poskytovať žiakom ubytovanie a stravovanie aj v čase pracovného voľna a pracovného pokoja a aj v čase školských prázdnin.
      2. BBSK v zmysle § 117 ods. 7 školského zákona určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte:

       

      Ø  na jedného žiaka strednej školy v ŠI, ktorí majú individuálne toalety a sprchy takto:

      ·      maximálne mesačne 60,00 €

      ·      minimálne mesačne  12,00 €

      Ø  na jedného žiaka strednej školy v ŠI, ktorí majú spoločné toalety a sprchy takto:

      ·      maximálne mesačne 55,00 €

      ·      minimálne mesačne  10,00 €

       

      1. Iná osoba  (ak nejde o ubytovanie v rámci podnikateľskej činnosti) minimálne  mesačne 60,00 €.
      2. Konkrétnu výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v ŠI určí pre všetkých ubytovaných žiakov riaditeľ školy, ktorej súčasťou je ŠI alebo riaditeľ ŠI.

       

       

       

      1. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni

       

      1. Školská jedáleň sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení.
      2. Výdajná školská jedáleň sa zriaďuje na výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení.
      3. ŠJ a VŠJ môže poskytovať svoje služby pre žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa v ŠJ a VŠJ môžu stravovať aj iné fyzické osoby.
      4. Zamestnancom školy alebo školského zariadenia a iným fyzickým osobám sa určuje stupeň finančného pásma, ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných podľa Finančného pásma B.  Pri príprave hlavných jedál pre zamestnancov školy alebo školského zariadenia a iné fyzické osoby podľa Finančného pásma B je v normovaní prípustná tolerancia navýšenia hmotnosti mäsa o 30%.
      5. ŠJ pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva a s možnosťou využitia receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka. ŠJ môže pripravovať jedlá a nápoje pre viac výdajných školských jedální. V školskej jedálni sa môžu pripravovať diétne jedlá pre žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydané ministerstvom školstva.
      6. Výdajná školská jedáleň zabezpečuje hygienicky vyhovujúce a po stránke hmotnosti zodpovedajúce rozdeľovanie jedál a nápojov; môže aj dokončovať príslušnú technologickú úpravu dodávaných polotovarov, jedál a nápojov zo školskej jedálne.
      7. ŠJ a VŠJ, ktorej zriaďovateľom je BBSK, poskytuje stravovanie žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky, v súlade s finančnými pásmami stanovenými Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu SR (ďalej len ministerstvo školstva) (viď Tabuľka č. 1 a 2).
      8. Konkrétne finančné pásmo určí riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia (samostatný ŠI), ktorej súčasťou je ŠJ alebo VŠJ jednotne pre všetkých stravníkov v príslušnej vekovej kategórii.
      9. BBSK v zmysle § 140 ods. 9 a § 141 ods. 5 školského zákona určuje príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca žiaka na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov takto:

        

      Tabuľka č. 1                                                 Finančné pásma A

      na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 01.01.2023

       

       

      Základná škola

      Raňajky

      Desiata

      Obed

      Olovrant

      Večera

      Spolu

      od 11 do 15 rokov

      1. pásmo

      0,75

      0,65

      1,50

      0,55

      0,95

      4,40

      2. pásmo

      0,85

      0,70

      1,70

      0,60

      1,00

      4,85

      3. pásmo

      0,90

      0,75

      1,90

      0,65

      1,10

      5,30

              4. pásmo

      0,95

      0,80

      2,10

      0,70

      1,20

      5,75

              5. pásmo

      1,00

      0,85

      2,30

      0,75

      1,30

      6,20

       

      Stredná škola

      Raňajky

      Desiata

      Obed

      Olovrant

      Večera

      Spolu

      od 15 do 19 rokov

      1. pásmo

      0,85

      0,70

      1,70

      0,60

      1,00

      4,85

      2. pásmo

      0,90

      0,75

      1,90

      0,65

      1,10

      5,30

      3. pásmo

      0,95

      0,80

      2,10

      0,70

      1,20

      5,75

      4. pásmo

      1,00

      0,85

      2,30

      0,75

      1,30

      6,20

      5. pásmo

      1,05

      0,90

      2,50

      0,80

      1,40

      6,65

       

       

      Tabuľka č. 2                                               Finančné pásma B

      na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov

      pre diétne stravovanie, stravovanie športovcov, celoročné stravovanie a stravovanie zamestnancov školy, školských zariadení a iných fyzických osôb

      s účinnosťou od 01. 01.2023

       

       

      Základná škola

      Raňajky

      Desiata

      Obed

      Olovrant

      Večera

      Spolu

      od 11 do 15 rokov

      1. pásmo

      0,90

      0,80

      1,80

      0,65

      1,20

      5,35

      2. pásmo

      1,00

      0,85

      2,00

      0,70

      1,30

      5,85

      3. pásmo

      1,10

      0,90

      2,20

      0,75

      1,40

      6,35

      4. pásmo

      1,15

      0,95

      2,40

      0,80

      1,50

      6,80

      5. pásmo

      1,20

      1,00

      2,60

      0,90

      1,60

      7,30

       

      Stredná škola

      Raňajky

      Desiata

      Obed

      Olovrant

      Večera

      Spolu

      od 15 do 19 rokov

      1. pásmo

      1,00

      0,85

      2,00

      0,70

      1,30

      5,85

      2. pásmo

      1,10

      0,90

      2,20

      0,75

      1,40

      6,35

      3. pásmo

      1,15

      0,95

      2,40

      0,80

      1,50

      6,80

      4. pásmo

      1,20

      1,00

      2,60

      0,90

      1,60

      7,30

      5. pásmo

      1,30

      1,10

      2,80

      1,00

      1,70

      7,90

        

      Určenie výšky príspevku na režijné náklady v školskej jedálni, výdajnej školskej jedálni

       

      BBSK v zmysle § 140 ods. 10 a § 141 ods. 6 určuje výšku príspevku na režijné náklady na výrobu, výdaj jedál a nápojov v školskej jedálni takto:

       

      a.    na 1 hlavné jedlo - obed v rozpätí od 0,30 - do 1,00 € vo všetkých finančných  pásmach pre všetky vekové kategórie,

      b.    na 1 hlavné jedlo - večera v rozpätí od 0,30 - do 1,00 € vo všetkých finančných  pásmach pre všetky vekové kategórie,

      c.    na 1 doplnkové jedlo (raňajky, desiata, olovrant) v rozpätí od 0,05 - do 0,25 € vo všetkých finančných  pásmach pre všetky vekové kategórie,

      d.    d. celková maximálna výška príspevku na režijné náklady súhrnne za celodennú stravu nepresiahne sumu 2,25 €.

       

      Konkrétnu výšku príspevku na režijné náklady určí riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia (samostatný ŠI), ktorej súčasťou je ŠJ alebo VŠJ jednotne pre každé hlavné a doplnkové jedlo vo všetkých finančných pásmach pre všetky vekové kategórie.

       

      1. Určenie výšky úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole

       

      1.    Jazyková škola organizuje vyučovanie cudzích jazykov pre žiakov základných škôl, stredných škôl, študentov vysokých škôl a dospelých. Úhrada nákladov na štúdium v jazykovej škole pozostáva z príspevku na úhradu ročných nákladov (ďalej len „školné“) a zo zápisného.

      2.    BBSK v zmysle § 53 ods. 6 školského zákona určuje výšku školného pre poslucháčov v jazykovej škole takto:

      a)    zákonný zástupca žiaka prispieva ročne sumou:

      §  maximálne 120,00 €

      §  minimálne    72,00 € 

      b)    dospelá osoba s vlastným príjmom prispieva ročne sumou:

      §  maximálne 276,00 €

      §  minimálne  120 EUR 

      c)    dospelá osoba bez vlastného príjmu prispieva ročne sumou:

      §  maximálne 204 EUR

      §  minimálne  96 EUR 

      d)    výška zápisného je vo výške:

      §  pre žiaka (základnej a strednej školy) a dospelej osoby bez vlastného príjmu

       6,00 EUR

      §  pre dospelého s vlastným príjmom 12 EUR.

      3.    Na účely tohto bodu VZN sa označením „žiak“ rozumie žiak základnej a strednej školy do veku 18, resp. 19 rokov, označením „dospelá osoba s vlastným príjmom“ sa rozumie osoba po ukončení strednej školy samostatne zárobkovo činná a označením „dospelá osoba bez vlastného príjmu“ sa rozumie osoba po ukončení  strednej školy, napr. študent vysokej školy.

      4.    Konkrétnu výšku školného v JŠ určí riaditeľ školy, ktorej súčasťou je JŠ jednotne pre každého žiaka a pre každú dospelú osobu.

      5.    Ak poslucháč JŠ do 30. septembra alebo 28. februára preukáže, že sa zo závažných osobných dôvodov nemohol na kurze zúčastňovať, škola mu vráti školné. Zápisné sa nevracia.

      6.    JŠ vráti školné za príslušný polrok poslucháčom zrušeného kurzu, ak takýchto poslucháčov nemožno preradiť do iného kurzu. Zápisné sa nevracia.

        

      Článok III.

      Spoločné ustanovenia o znížení alebo odpustení príspevku

       

      1.      Zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia môže príspevok znížiť alebo odpustiť na základe písomnej žiadosti predloženej riaditeľovi školy alebo školského zariadenia, ktorého je výchovno-vzdelávacie zariadenie alebo účelové zariadenie súčasťou. Neoddeliteľnou prílohou žiadosti je doklad o poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

      2.      Riaditeľ školy alebo školského zariadenia bezodkladne postúpi žiadosť s odôvodnením a prílohami zriaďovateľovi, ktorý o žiadosti rozhodne.

      3.      Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú podmienky, ktoré takúto zmenu odôvodňujú.

      4.      Riaditeľ školy alebo školského zariadenia písomne oboznámi zriaďovateľa so zmenou skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku bezodkladne po tom, čo sa o nej dozvedel.

      5.      Zmena sa uskutoční od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom zmena nastala.

        

      Článok IV.

      Prechodné a záverečné ustanovenia

       

      1.    Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:

      a.      Zastupiteľstvo BBSK,

      b.      Hlavný kontrolór BBSK,

      c.      Odbor financií Úradu BBSK,

      d.      Odbor školstva Úradu BBSK.

      2.    Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja č. 37/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach schválené Uznesením Zastupiteľstva BBSK č.206/2019 z 22. augusta 2019.

      3.    Toto Všeobecne záväzné nariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja č. 48/2023  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach bolo schválené Uznesením Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja č. 47/2023 z 26. januára 2023 a nadobúda platnosť a účinnosť 01. februára 2023.“

      4. Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia možno vykonať iba dodatkom schváleným uznesením Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja.

       

       

      V Banskej Bystrici dňa

       

       

       

       Mgr. Ondrej Lunter

      predseda Banskobystrického

      samosprávneho kraja