• Zoznam členov Rady školy pri Strednej odbornej škole - Szakközépiskola,
    J. Kalinčiaka 1584/8, 986 01 Fiľakovo

     

    Predsedkyňa Rady školy: Ing. Bolčová Matilda

    Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:
    1. Mgr. Agócs Attila PhD.

    2. PaedDr. Aneta Jarešová, PhD.
    3. Ing. Gažúrová Beáta
    4. Ing. Hámorník Branislav

    Volení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:
    1. Ing. Bolčová Matilda
    2. Bc. Mojzeš Ondrej

    Volený zástupca nepedagogických zamestnancov školy:
    1. Kalčová Edita

    Volení zástupcovia rodičov:
    1. Pádarová Erika
    2. Koroncziová Monika

    3. Rusnáková Monika

    Volený zástupca žiakov školy:
    1. Kaša Adrian