• RADA ŠKOLY

    • Zoznam členov Rady školy pri Strednej odbornej škole - Szakközépiskola,
     J. Kalinčiaka 1584/8, 986 01 Fiľakovo


     Predsedkyňa Rady školy: Ing. Bolčová Matilda


     Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

     1. Mgr. Agócs Attila PhD.

     2. Mgr. Kosková Jana
     3. Ing. Gažúrová Beáta
     4. Ján Vrabec

     Volení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:


     1. Ing. Bolčová Matilda
     2. Bc. Mojzeš Ondrej


     Volený zástupca nepedagogických zamestnancov školy:
     1. Mrázová Eva

     Volení zástupcovia rodičov:
     1. Molnárová Beata
     2. Tóthová Kornélia

     3. Gálová Mária

     Volený zástupca žiakov školy:
     1. Koronczi Samuel Viktor