• História školy

    • Tunajšia SŠ, ktorá má korene v bývalom národnom podniku KOVOSMALT, pripravila veľa kvalifikovaných odborníkov, ktorí uplatnili svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti v mnohých profesiách.

     História školy úzko súvisí so začiatkami priemyselnej výroby vo Fiľakove. Prvé zmienky o priemyselnom podnikaní vo Fiľakove sa traduje k roku 1906, keď podnikateľ Barok zriadil spoločnosť na výrobu smaltovaného riadu. Prvá svetová vojna značne ovplyvnila sortiment výrobkov. Spoločnosť sa preorientovala na vojenské objednávky. Od roku 1917 na čele závodu až do r. 1945 stál technik Hulita, ktorý značne ovplyvňoval vývoj spoločnosti. Po roku 1948 vzniká Národný podnik Kovosmalt, ktorý pokračoval v tradícii spoločnosti BAROK, bola však rozšírená o výrobu varných vykurovacích telies a odliatkov. Neustále zvyšovanie výroby donútilo vedenie podniku zriadiť Učňovskú školu, ktorá vzniká pri Národnom podniku Kovosmalt Fiľakovo, na základe uznesenia predsedníctva ÚV KSČ a vlády zo dňa 5.8.1952. Po schválení reformy učňovského školstva politickým byrom ÚV KSČ 30.4.1957 vzniká pri n. p. Kovosmalt Odborné učilište, ktoré pripravovalo kvalifikovaných odborníkov nielen pre Fiľakovo, ale aj pre organizácie ZŤS Martin, Detva a Lučenec. Vo funkcii riaditeľa školy od roku 1952 do 1966 pracovali Ernest Telek, G. Virág, Július Zagyi, Štefan Szikora, Ján Pisár. Od roku 1966 do roku 1978 riaditeľom školy bol Milan Chytil, v priebehu jeho pôsobenia v roku 1976 vedenie GR VHJ Strojsmaltna základe analýzy stavu vývoja zamestnanosti konštatuje, že jediným z perspektívnych zdrojov stredne technických kádrov pre rozvíjajúci sa výrobný program je zabezpečenie pracovných síl prípravou kádrov vo vlastnom strednom odbornom učilišti. Po vykonaní rôznych inšpekcií sa konštatuje, že vtedajšie zariadenia neboli nevyhovujúce pre podmienky stredného odborného učilišťa a preto sa pristúpilo k myšlienke vybudovať nový súbor objektov, kde by boli sústredné všetky prevádzky vo vyhovujúcom prostredí kde by sa mohli uplatniť moderné metódy výchovy a vyučovania.Ku kladeniu základného kameňa dochádza až 23.10.1981 po zriadení Stredného odborného učilišťa. Stredné odborné učilište vzniká na základe zriaďovacej listiny vydanej GR Strojsmalt Bratislava, dňa 29.8.1980. Ešte v predstihu vzniká Stredná škola pre pracujúcich, ktorá bola otvorená 1.9.1979. Riaditeľkou školy od roku 1979 do roku 1990 bola p. Erika Kozáková.

     Po kladení základného kameňa ako prvý objekt z komplexu budov sa kolauduje budova internátu. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané 17.12.1985. V tom čase Stredné odborné učilište na základe medzištátnych zmlúv začína s vyučovaním zahraničných študentov. Od roku 1985 do roku 1994 Stredné odborné učilište pripravovalo v profesiách nástrojár, obrábač kovov, strojný mechanik aj žiakov pre VSR a Angolu.

     Súčasná budova školy sa skolaudovala 28.9.1987, následne sa dostavala jedáleň s kuchyňou 5.4.1988, telocvičňa s náraďovňou 5.4.1988 a súčasné dielne užívame od 15.12.1988.

     Po novembri 1989 bývalý zakladateľ ako jeden z prvých podnikov na Slovensku sa ocitá vo vážnej ekonomickej kríze a k 1.4.1992 bola vyhlásená likvidácia bývalého štátneho podniku Kovosmalt Fiľakovo. Škola ešte v predstihu k 1.4.1991 dostáva nového zriaďovateľa a to MH SR, týmto krokom začína nová etapa vo vývoji Stredného odborného učilišťa vo Fiľakove, nakoľko predošlé predstavy koncepcia prípravy vzdelávaní robotníckeho dorastu boli neprijateľné. Od roku 1990 do roku 1992 riaditeľom školy bol Ing.Zoltán Illéš. Od roku 1991 škola sústavne pracuje na zmene profilu, ktorý transformuje školu späť do užšieho regiónu juh Banskobystrického kraja. Od 5.4.1991 škola začne pôsobiť ako rekvalifikačné stredisko pre právnické a fyzické osoby. Pre lepšieuspokojenie záujmu rodičov k 1.9.1994 bola zriadená Stredná priemyselná škola, jej zriaďovateľombola Školská správa II. Banská Bystrica. Pre zefektívnenie chodu SOU od 1.9.1995 došlo k zlúčeniu SOU stroj. a SPV nábytkárskeho vo Fiľakove, škola od roku 1995 začala zabezpečovať teoretické vyučovanie ako aj praktické vyučovanie vo všetkých vyučovaných učebných odboroch. Od 16.5.1995 začína svoju činnosť zváračská škola č. 223. Registračný list zváračskej školy vydal VÚZ Bratislava, v súčasnosti pripravujeme frekventantov na zváranie v ochrannej atmosfére a ručne obalenou elektródou.

     Od 1.9.2001 prebieha transformácia obsahu vzdelávania na Strednej priemyselnej škole, profil absolventa sa prispôsobuje potrebám automatizačnej techniky s cieľom zaviesť vyučovanie mechatroniky. K 1.7.2001 zriaďovateľskú funkciu za SOUs a SPŠ vykonáva Krajský úrad v Banskej Bystrici. Následne po roku zriaďovateľskú funkciu preberá od 1.7.2002 samospráva Vyššieho územného celku Banská Bystrica (BBSK). Po kratučkých letných prázdninách 1.9.2002 BBSK zriaďuje Združenú strednú odbornú školu, ktorá je právnym nástupcom zaniknutých škôl. Škola od svojej existencie vystupovala v rôznych formách pod rôznymi zriaďovateľmi, vždy s cieľom poskytnúť svojim žiakom primerané technické vzdelanie pre potreby podnikateľských subjektov vo Fiľakove, v širšom regióne s celoslovenskou, ba až s celosvetovou pôsobnosťou. Od svojej existencie viac ako 4 500 odborníkov. V budúcnosti chceme zostať blízko výrobných závodov, uspokojovať potreby podnikateľov pôsobiacich v našom regióne v odboroch strojárenstvo, spracovanie dreva, elektronika, automatizačná technika.