• AKTUÁLNE !!!

     •  

      1. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania;

       

      2. Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať;

      Riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020; riaditelia stredných škôl zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona do 28. apríla 2020;

      Prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania; prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020 a najneskôr do 30. júna 2020.

       

      3. Interná časť maturitnej skúšky okrem písomnej formy sa v riadnom skúšobnom období uskutoční počas dvoch kalendárnych týždňov, a to do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020; praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ školy prispôsobí podľa aktuálnych možností školy, pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa

       

      4. Záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky sa uskutočnia najskôr dva týždne od odvolania prerušenia školského vyučovania; praktická časť záverečnej skúšky, praktická časť záverečnej pomaturitnej skúšky a absolventský výkon sa vykonajú vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ školy prispôsobí podľa aktuálnych možností školy, pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa.

       

      Bolo nevyhnutné prijať opatrenia v oblasti regionálneho školstva  v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení.

      Branislav Gröhling

      v.r. minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

       

       

     • Aktuálne informácie

     • Dávame všetkým do pozornosti aktuálne informácie od MŠVVŠ SR:

      https://www.minedu.sk/vyucovanie-na-skolach-je-prerusene-do-odvolania-pisomne-maturity-su-zrusene/

     • O Z N Á M E N I E  !!!

     • Oznamujeme Vám, že Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      Presúvajú sa aj termíny Maturitných skúšok !

      Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.

      Interná časť maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.

     • PRAHA 2019

     • Do galérie PRAHA 2019 boli pridané fotografie.

      Projekt: Zvyšovanie kompetencií pedagogických zamestnancov v regióne
      V dňoch 15.7 – 19.7.2019 sa zúčastnili dvaja pedagogickí zamestnanci školy Ing. Oto
      Tóth a Ing. Zoltán Varga na školení základov využitia E – Learningového vyučovania
      v Prahe. Bohatý a pestrý program bol rozčlenený na 5 dní, ktorých náplňou bolo predstavenie
      programov Moodle a Weebly a vytvorenie samostatných projektov v týchto programoch.
      Po skončení školenia , ktorý prebiehal v anglickom jazyku, sme získali certifikát
      o absolvovaní kurzu Using E – Learning Platforms. Obsah tohto článku bol vytvorený
      autormi textu a vyjadruje ich osobný názor.

      Projekt: Zvyšovanie kompetencií pedagogických zamestnancov v regióneV dňoch 15.7 – 19.7.2019 sa zúčastnili dvaja pedagogickí zamestnanci školy Ing. OtoTóth a Ing. Zoltán Varga na školení základov využitia E – Learningového vyučovaniav Prahe. Bohatý a pestrý program bol rozčlenený na 5 dní, ktorých náplňou bolo predstavenieprogramov Moodle a Weebly a vytvorenie samostatných projektov v týchto programoch.Po skončení školenia , ktorý prebiehal v anglickom jazyku, sme získali certifikáto absolvovaní kurzu Using E – Learning Platforms. Obsah tohto článku bol vytvorenýautormi textu a vyjadruje ich osobný názor.

     • MALTA 2019

     • Do galérie MALTA 2019 boli pridané fotografie.

      ERAMUS+

      Zvyšovanie kompetencií pedagogických zamestnancov v regióne

      V dňoch 27.7. - 2.8.2019 som sa zúčastnil anglickeho jazykového kurzu. Kurz prebiehal na čarovnom ostrove Malta v jazykovej škole Easy. Od pondelka do piatku som drel školské lavice. Po vyučovaní spolu s kolegami spoznával krásy ostrova. Záverom som absolvoval skúšku a obdržal certifikát.

       

     • OBNOVA DIELNÍ 2020

     • Do galérie OBNOVA DIELNÍ 2020 boli pridané fotografie.

      Sťahovanie a príprava na obnovu dielní vďaka projektu IROP

      *Budúcnosť odborného školstva je v modernizáciia v kvalite materiálno – technického vybavenia*