• Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021

     • Vo výsledkovej listine o prijatí sa uvádza Kód žiaka, ktorým sú iniciály priezviska a mena žiaka a posledné štvorčíslie rodného čísla 

      ŠTUDIJNÉ ODBORY

      2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

      HÁ4717           prijatý

      JT4727            prijatý

      PD4714           prijatý

      GM4742          prijatý

      SPG4745         prijatý

      SZG5509         prijatý

      SZA4719         prijatý

      IA4746             prijatý

      BG4741           prijatý

       

      2697 K Mechanik elektrotechnik

      JT4727            prijatý

      SZD4738         prijatý

      BK4709            prijatý

      GCZ4716         prijatý

      TL4732             prijatý

      SZG5509         prijatý

      VG4717           prijatý

      ČKL5508         prijatý

       

      UČEBNÉ ODBORY

      3355 H Stolár                       2487 H Autoopravár-mechanik                                     

      ČKL5508         prijatý                                   TD4711                    prijatý

      GA4719          prijatý                                    VN5493                   prijatý

      ČK4737          prijatý                                    OO4721                   prijatý  

      JT4731          prijatý                                     EV4715                   prijatý

      OO4721         prijatý                                    ČM4748                  prijatý

      BK4709          prijatý                                    SPG4745                prijatý

      OA5532          prijatý                                   KR4721                  prijatý

      CR5487          prijatý

      NK4721          prijatý

       

      4561 H03 Poľnohospodár-služby      

      KN4724              prijatá                                                  

      HR4712              prijatá                                                   

      GMK4715           prijatá                                                   

      CA4709              prijatá

      BB4718             prijatá

      BI4716               prijatý

      BA4717              prijatá

      KK4727              prijatá

      BE4732              prijatá

      VM4728              prijatá

       

      6475 H Technicko-administratívny pracovník

      BH4741              prijatá

      LR5492              prijatá

      KK4727              prijatá

       

      2683 H Elektromechanik-automatizačná technika                       

      MT4721            prijatý

      KR4721            prijatý

      BR8077             prijatý

       

      2478 F Strojárska výroba

      PD4714             prijatý

      LT4732             prijatý

      CG5479             prijatý

      BL4722             prijatý

      OZ4717             prijatý

      BZ4721             prijatý

      KK4717             prijatý

      OŠ4719             prijatý

      OT4709             prijatý

      BM4728             prijatý

      BL4717             prijatý

      OK4716             prijatý

      BR4709            prijatý

                                   

       

     • Záverečné skúšky - oznámenie

     • Oznamujeme našim žiakom III.B a II.D triedy, že na základe Rozhodnutia o termínoch a organizácii záverečnej skúšky Ministra školstva, sa záverečná skúška vykonáva administratáívne - aritmetickým primerom známok zo skupiny príbuzných predmetov podľa jednotlivých odborov.Do aritmetického priemeru sa započítavajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. O výslednej známke budú žiaci školy informovaní do 29.mája 2020. 

                                                                                                                             riaditeľstvo školy

     • UPOZORNENIE

     • Riaditeľstvo Strednej odbornej školy -  Szakközépiskola vo Fiľakove upozorňuje žiakov našej školy, aby si prečítali Usmernenie Ministra školstva ohľadom hodnotenia žiakov na stredných školách na konci školského roka 2019/2020, kde                              nie je uvedené, že žiaci budú mať na konci školského roka na vysvedčení také isté známky ako mali na polroku !!! Všetky predmety sa klasifikujú známkami podľa usmernenia.

     • Kritériá prijatia na školský rok 2020/2021

     • V zmysle § 62 až § 68 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona 324/2012 po prerokovaní v pedagogickej rade školy vydáva riaditeľ SOŠ - Szakközépiskola, J. Kalinčiaka 1584/8, 986 01 Fiľakovo  nasledovné kritériá:

       

      PODMIENKY PRIJATIA NA 4 - ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY:

       

      Číslo odboru                                      Názov odboru                                                 Počet žiakov            Počet tried

      2426 K                  programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení                    9                         0,5

      2697 K                  mechanik elektrotechnik                                                                      8                         0,5

       

      Prijímacie konanie  sa uskutoční od 19.mája 2020 do 30.júna 2020  podľa nasledujúcich kritérií:

       

      1. Zohľadnenie študijných výsledkov podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročníkpolročnej klasifikácie za 9. ročník :
       1. Maximálny počet bodov zo SJL – 45 bodov,MAT – 45 bodov
       2. Maximálny počet bodov z predmetu Technika -  27 bodov a z predmetu Fyzika – 27 bodov
       3. Maximálny počet bodov z predmetu Anglický jazyk -  18 bodov a z predmetu Informatika – 18 bodov
      2. Zohľadnenie prospechu – 10 bodov

                   Ak žiak dosiahol v posledných dvoch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 – výborný zo všetkých                       predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

       

             3. Ďalšie kritériá - maximálne 10 bodov

             Úspešní riešitelia predmetových olympiád, úspešní recitátori, účastníci literárnych a iných súťaží pripoja   k prihláške hodnoverný doklad (diplom, potvrdenie o umiestnení).

              4. Výsledný počet bodov sa rovná súčtu bodov za jednotlivé časti (1 – 3) maximálne 200 bodov.

       

          Žiaci budú prijatí v poradí podľa výsledkovej listiny, ktorá sa zostaví podľa dosiahnutého počtu bodov v takom počte, ktorý je uvedený v tabuľke podľa jednotlivých študijných odborov.

       

             5.  V prípade rovnosti bodov rozhoduje:

                     -          zmenená pracovná schopnosť,

                     -          získanie väčšieho počtu bodov za bod č. 3 Ďalšie kritériá,

                     -      dosiahol väčší počet bodov  z predmetov Technika a Fyzika 

       

      Ak bol žiak na základnej škole vzdelávaný formou individuálneho začlenenia je zákonný zástupca povinný túto skutočnosť uviesť v prihláške na  štúdium na strednú školu.

       

      PODMIENKY PRIJATIA NA 2 a 3 - ROČNÉ UČEBNÉ ODBORY:

      Číslo odboru              Názov odboru                                       Počet žiakov                                   Počet tried

      2487 H01               autoopravár – mechanik                                   8                                                  0,33

      2683 H12         elektromechanik – automatizačná technika            8                                                  0,33

      3355 H                     stolár                                                               8                                                  0,33

      4561 H03                 poľnohospodár – služby                                  8                                                  0,5

      6475 H                     technickoadministratívny pracovník                8                                                   0,5

      2478 F                      strojárska výroba                                           15                                                  0,5

      3178 F                      výroba konfekcie                                            15                                                 0,5

       

      Riaditeľ školy v zmysle § 65 ods. 4 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona 324/2012 príjme žiaka podľa nasledujúcich kritérií :

      1. Zohľadnenie študijných výsledkov podľa známok z polročnej klasifikácie za 9. ročník maximálne 40 bodov

       

                 Bodové hodnotenie:

                  40 bodov za prospech do 1,50

                  35 bodov za prospech do 1,80

                  30 bodov za prospech do 2,50

                  20 bodov za prospech do 3,00

                  10 bodov za prospech do 3,50

                   0  bodov za prospech nad 3,50

       

             2. Ďalšie kritériá - maximálne 10 bodov

       

      Úspešní riešitelia predmetových olympiád, úspešní recitátori, účastníci literárnych a iných súťaží pripoja   k prihláške hodnoverný doklad (diplom, potvrdenie o umiestnení).

              3. Výsledný počet bodov sa rovná súčtu bodov za jednotlivé časti (1 – 2) maximálne 50 bodov.

       

      Žiaci budú prijatí v poradí podľa výsledkovej listiny, ktorá sa zostaví podľa dosiahnutého počtu bodov v takom počte, ktorý je uvedený v tabuľke podľa jednotlivých odborov.

       

               4. V prípade rovnosti bodov rozhoduje:

      -      zmenená pracovná schopnosť,

      -     získanie väčšieho počtu bodov za Ďalšie kritériá,

       

      Ak bol žiak na základnej škole vzdelávaný formou individuálneho začlenenia je zákonný zástupca povinný túto skutočnosť uviesť v prihláške na  štúdium na strednú školu.

          V prípade, ak sa počty žiakov v jednotlivých odboroch nenaplnia v I. kole, bude škola organizovať aj II. kolo prijímacieho konania 22. 6. 2020.                                                                        

                                                             Ing. Attila Varga                                                                                  

                                                                riaditeľ školy

       

       

       

     • OZNÁMENIE O KLASIFIKÁCII PREDMETOV

     • Vážení rodičia a študenti,

      riaditeľstvo SOŠ - Szakközépiskola, J. Kalinčiaka 1584/8 vo Fiľakove Vám oznamuje, že všetky pôvodne klasifikované predmety v prvom polroku budú aj na konci školského roka 2019/2020  klasifikované