• OZNÁMENIE

     • Oznamujeme Vám, že z  dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí je Karanténne ubytovanie na našom internáte dočasne pozastavené.

     • INZERÁT - PRENÁJOM

     • SOŠ-Szaközépiskola vo Fiľakove ponúka od 1.1.2021 do dlhodobého prenájmu na ul. Kalinčiakova 1584/8, parcelné číslo KN-C 3349/2 v kat. území Fiľakovo nebytové priestory. Celkový výmer: opravárenská autodielňa v celkovej ploche 183,5 m2 , kancelária v celkovej ploche 20 m2, sociálne zariadenia v celkovej ploche 9,7 m2, sklad v celkovej ploche 11,1 m2.

      Informácie je možné získať na adrese školy alebo mailom na adrese soufil@soufil.sk.

      SOŠ -Szakközépiskola

      J. Kalinčiaka 1584/8

      986 01 Fiľakovo