• Kritériá prijatia na školský rok 2020/2021

     • V zmysle § 62 až § 68 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona 324/2012 po prerokovaní v pedagogickej rade školy vydáva riaditeľ SOŠ - Szakközépiskola, J. Kalinčiaka 1584/8, 986 01 Fiľakovo  nasledovné kritériá:

       

      PODMIENKY PRIJATIA NA 4 - ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY:

       

      Číslo odboru                                      Názov odboru                                                 Počet žiakov            Počet tried

      2426 K                  programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení                    9                         0,5

      2697 K                  mechanik elektrotechnik                                                                      8                         0,5

       

      Prijímacie konanie  sa uskutoční od 19.mája 2020 do 30.júna 2020  podľa nasledujúcich kritérií:

       

      1. Zohľadnenie študijných výsledkov podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročníkpolročnej klasifikácie za 9. ročník :
       1. Maximálny počet bodov zo SJL – 45 bodov,MAT – 45 bodov
       2. Maximálny počet bodov z predmetu Technika -  27 bodov a z predmetu Fyzika – 27 bodov
       3. Maximálny počet bodov z predmetu Anglický jazyk -  18 bodov a z predmetu Informatika – 18 bodov
      2. Zohľadnenie prospechu – 10 bodov

                   Ak žiak dosiahol v posledných dvoch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 – výborný zo všetkých                       predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

       

             3. Ďalšie kritériá - maximálne 10 bodov

             Úspešní riešitelia predmetových olympiád, úspešní recitátori, účastníci literárnych a iných súťaží pripoja   k prihláške hodnoverný doklad (diplom, potvrdenie o umiestnení).

              4. Výsledný počet bodov sa rovná súčtu bodov za jednotlivé časti (1 – 3) maximálne 200 bodov.

       

          Žiaci budú prijatí v poradí podľa výsledkovej listiny, ktorá sa zostaví podľa dosiahnutého počtu bodov v takom počte, ktorý je uvedený v tabuľke podľa jednotlivých študijných odborov.

       

             5.  V prípade rovnosti bodov rozhoduje:

                     -          zmenená pracovná schopnosť,

                     -          získanie väčšieho počtu bodov za bod č. 3 Ďalšie kritériá,

                     -      dosiahol väčší počet bodov  z predmetov Technika a Fyzika 

       

      Ak bol žiak na základnej škole vzdelávaný formou individuálneho začlenenia je zákonný zástupca povinný túto skutočnosť uviesť v prihláške na  štúdium na strednú školu.

       

      PODMIENKY PRIJATIA NA 2 a 3 - ROČNÉ UČEBNÉ ODBORY:

      Číslo odboru              Názov odboru                                       Počet žiakov                                   Počet tried

      2487 H01               autoopravár – mechanik                                   8                                                  0,33

      2683 H12         elektromechanik – automatizačná technika            8                                                  0,33

      3355 H                     stolár                                                               8                                                  0,33

      4561 H03                 poľnohospodár – služby                                  8                                                  0,5

      6475 H                     technickoadministratívny pracovník                8                                                   0,5

      2478 F                      strojárska výroba                                           15                                                  0,5

      3178 F                      výroba konfekcie                                            15                                                 0,5

       

      Riaditeľ školy v zmysle § 65 ods. 4 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona 324/2012 príjme žiaka podľa nasledujúcich kritérií :

      1. Zohľadnenie študijných výsledkov podľa známok z polročnej klasifikácie za 9. ročník maximálne 40 bodov

       

                 Bodové hodnotenie:

                  40 bodov za prospech do 1,50

                  35 bodov za prospech do 1,80

                  30 bodov za prospech do 2,50

                  20 bodov za prospech do 3,00

                  10 bodov za prospech do 3,50

                   0  bodov za prospech nad 3,50

       

             2. Ďalšie kritériá - maximálne 10 bodov

       

      Úspešní riešitelia predmetových olympiád, úspešní recitátori, účastníci literárnych a iných súťaží pripoja   k prihláške hodnoverný doklad (diplom, potvrdenie o umiestnení).

              3. Výsledný počet bodov sa rovná súčtu bodov za jednotlivé časti (1 – 2) maximálne 50 bodov.

       

      Žiaci budú prijatí v poradí podľa výsledkovej listiny, ktorá sa zostaví podľa dosiahnutého počtu bodov v takom počte, ktorý je uvedený v tabuľke podľa jednotlivých odborov.

       

               4. V prípade rovnosti bodov rozhoduje:

      -      zmenená pracovná schopnosť,

      -     získanie väčšieho počtu bodov za Ďalšie kritériá,

       

      Ak bol žiak na základnej škole vzdelávaný formou individuálneho začlenenia je zákonný zástupca povinný túto skutočnosť uviesť v prihláške na  štúdium na strednú školu.

          V prípade, ak sa počty žiakov v jednotlivých odboroch nenaplnia v I. kole, bude škola organizovať aj II. kolo prijímacieho konania 22. 6. 2020.                                                                        

                                                             Ing. Attila Varga                                                                                  

                                                                riaditeľ školy

       

       

       

     • OZNÁMENIE O KLASIFIKÁCII PREDMETOV

     • Vážení rodičia a študenti,

      riaditeľstvo SOŠ - Szakközépiskola, J. Kalinčiaka 1584/8 vo Fiľakove Vám oznamuje, že všetky pôvodne klasifikované predmety v prvom polroku budú aj na konci školského roka 2019/2020  klasifikované

     • AKTUÁLNE !!!

     •  

      1. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania;

       

      2. Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať;

      Riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020; riaditelia stredných škôl zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona do 28. apríla 2020;

      Prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania; prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020 a najneskôr do 30. júna 2020.

       

      3. Interná časť maturitnej skúšky okrem písomnej formy sa v riadnom skúšobnom období uskutoční počas dvoch kalendárnych týždňov, a to do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020; praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ školy prispôsobí podľa aktuálnych možností školy, pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa

       

      4. Záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky sa uskutočnia najskôr dva týždne od odvolania prerušenia školského vyučovania; praktická časť záverečnej skúšky, praktická časť záverečnej pomaturitnej skúšky a absolventský výkon sa vykonajú vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ školy prispôsobí podľa aktuálnych možností školy, pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa.

       

      Bolo nevyhnutné prijať opatrenia v oblasti regionálneho školstva  v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení.

      Branislav Gröhling

      v.r. minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

       

       

     • Aktuálne informácie

     • Dávame všetkým do pozornosti aktuálne informácie od MŠVVŠ SR:

      https://www.minedu.sk/vyucovanie-na-skolach-je-prerusene-do-odvolania-pisomne-maturity-su-zrusene/

     • O Z N Á M E N I E  !!!

     • Oznamujeme Vám, že Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      Presúvajú sa aj termíny Maturitných skúšok !

      Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.

      Interná časť maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.

     • PRAHA 2019

     • Do galérie PRAHA 2019 boli pridané fotografie.

      Projekt: Zvyšovanie kompetencií pedagogických zamestnancov v regióne
      V dňoch 15.7 – 19.7.2019 sa zúčastnili dvaja pedagogickí zamestnanci školy Ing. Oto
      Tóth a Ing. Zoltán Varga na školení základov využitia E – Learningového vyučovania
      v Prahe. Bohatý a pestrý program bol rozčlenený na 5 dní, ktorých náplňou bolo predstavenie
      programov Moodle a Weebly a vytvorenie samostatných projektov v týchto programoch.
      Po skončení školenia , ktorý prebiehal v anglickom jazyku, sme získali certifikát
      o absolvovaní kurzu Using E – Learning Platforms. Obsah tohto článku bol vytvorený
      autormi textu a vyjadruje ich osobný názor.

      Projekt: Zvyšovanie kompetencií pedagogických zamestnancov v regióneV dňoch 15.7 – 19.7.2019 sa zúčastnili dvaja pedagogickí zamestnanci školy Ing. OtoTóth a Ing. Zoltán Varga na školení základov využitia E – Learningového vyučovaniav Prahe. Bohatý a pestrý program bol rozčlenený na 5 dní, ktorých náplňou bolo predstavenieprogramov Moodle a Weebly a vytvorenie samostatných projektov v týchto programoch.Po skončení školenia , ktorý prebiehal v anglickom jazyku, sme získali certifikáto absolvovaní kurzu Using E – Learning Platforms. Obsah tohto článku bol vytvorenýautormi textu a vyjadruje ich osobný názor.

     • MALTA 2019

     • Do galérie MALTA 2019 boli pridané fotografie.

      ERAMUS+

      Zvyšovanie kompetencií pedagogických zamestnancov v regióne

      V dňoch 27.7. - 2.8.2019 som sa zúčastnil anglickeho jazykového kurzu. Kurz prebiehal na čarovnom ostrove Malta v jazykovej škole Easy. Od pondelka do piatku som drel školské lavice. Po vyučovaní spolu s kolegami spoznával krásy ostrova. Záverom som absolvoval skúšku a obdržal certifikát.

       

     • OBNOVA DIELNÍ 2020

     • Do galérie OBNOVA DIELNÍ 2020 boli pridané fotografie.

      Sťahovanie a príprava na obnovu dielní vďaka projektu IROP

      *Budúcnosť odborného školstva je v modernizáciia v kvalite materiálno – technického vybavenia*

     • OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU

     • Do galérie OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU boli pridané fotografie.

      Dňa 11.2.2020 sa náš žiak tretieho ročníka Alexander Bozó, spolu s vyučujúcou Mgr. Janou Gáfrikovou, zúčastnili krajského kola olympiády v nemeckom jazyku v Banskej Bystrici. Náš žiak súťažil s gymnazistami v kategórii C2 a obsadil krásne 4. miesto, za čo mu gratulujeme a ďakujeme, že reprezentoval našu školu 😎

     • ERASMUS+ 2020 BOLOGNA

     • Do galérie ERASMUS+ 2020 BOLOGNA boli pridané fotografie.

      Tak a je to tu opäť😊Možnosť vycestovať a skúsiť život v cudzine.Presnejšie v srdci Emilia-Romagna. Áno, je to BOLOGNA.Vďaka ERASMUS+, že náš čaká opäť jedno veľké dobrodružstvo..😊

      *tak ako vždy, ŽIVOTOPIS + MOTIVAČNÝ LIST posielajte na erasmus@technifi.sk(Čím skôr, tým lepšie:)