• Povinné informovanie pre školu

     • Základné informácie

       

       

      Prevádzkovateľ: Stredná odborná škola - Szakközépiskola

      Adresa: J. Kalinčiaka 1584/8, 986 01 Fiľakovo

      IČO: 37890069


      pristupuje k Vašim osobným údajom zodpovedne a preto v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“), Vám ako dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov a kontaktných údajov zodpovednej osoby, sprístupňuje aj ďalšie potrebné informácie, ktoré sa nachádzajú v záložkách vľavo.

       

      Prevádzkovateľ v zmysle čl. 24 nariadenia GDPR a ust. § 31 Zákona pristúpil k prijatiu primeraných technických, organizačných, personálnych a bezpečnostných opatrení a záruk, ktoré zohľadňujú najmä:

       

      • zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť, obmedzenie a kompatibilita účelov spracúvania osobných údajov, ďalej minimalizácia osobných údajov, ich pseudonymizácia a šifrovanie, ako aj integrita, dôvernosť a dostupnosť;
      • zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných osobných údajov, dobu uchovávania a prístup k osobným údajom dotknutej osoby) spracúvania osobných údajov s ohľadom na účel spracovateľskej operácie;
      • povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie;
      • odolnosť a obnovu systémov spracúvania osobných údajov;
      • poučenia oprávnených osôb prevádzkovateľa;
      • prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov a promptné informovanie dozorného orgánu a zodpovednej osoby;
      • prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie nesprávnych údajov, či realizáciu iných práv dotknutej osoby;
      • riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných údajov, zneužitie osobných údajov – neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie, posúdenie rizík so zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so spracúvaním a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika).

       

      Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky      Adresa: 
      Hraničná 12

      820 07, Bratislava 27

      Slovenská republika

      IČO: 36 064 220

      Podateľna:

      pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00

      piatok: 8:00 - 14:00

       

      Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:

      Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20

      Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11

      Sekretariát úradu +421 2 323 132 14       

      Fax: +421 2 323 132 34

      Hovorca:

      mobil: 0910 985 794

      e-mail: hovorca@pdp.gov.sk

       

      E-mail:

      - všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk
      - pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk
      - webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk
      - na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám využite on-line formulár.
      - emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov.  Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité: ochrana@pdp.gov.sk

       

       

                         Informácie o účele spracúvania a dobe uchovávania osobných údajov

       

      Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.


      Spracúvanie osobných údajov má byť úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, a to najmä pokiaľ ide o zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktorý by mal byť nevyhnutný na to, aby sa spracúvaním daných osobných údajov účel mohol dosiahnuť. Nie je správne, aby sa zoznam alebo rozsah osobných údajov umelo alebo dodatočne rozširoval vzhľadom na účel. Ak je účel a zoznam alebo rozsah osobných údajov stanovený zákonom, je potrebné ho rešpektovať, ak si zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov určuje prevádzkovateľ, má dbať na to, aby ho zbytočne, nad rámec účelu nerozširoval.

       

      Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa

      s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im. 

      Účelom spracúvania Vašich osobných údajov a osobných údajov Vašich detí je vytvorenie podmienok pre zabezpečenie výchovy a vzdelávania v školskom zariadení, a to v súlade a v rozsahu príslušných právnych predpisov.

       

      Doba uchovávania osobných údajov alebo informácia o kritériách jej určenia: Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania účelu a následne na účely archivácie po dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa a sú archivované na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a podľa všeobecných premlčacích dôb.

       

        

      Práva dotknutej osoby

       

      Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len  „Zákon“) Vám ako dotknutej osobe garantujú tieto práva:

      a) právo Dotknutej osoby na prístup k osobným údajom, ktorého obsahom je: 

       

      o   právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby;

       

      o   v prípade, že sú osobné údaje Dotknutej osoby spracúvané, právo získať prístup k spracúvaným osobným údajom a právo získať tieto informácie:

      - informáciu o účeloch spracúvania;

      - informáciu o kategóriách dotknutých osobných údajov;

      - informáciu o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä v prípade príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizácií;

      - ak je to možné, informáciu o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, informáciu o kritériách na jej určenie;

      - informáciu o existencii práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa Dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a o existencii práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

      - informáciu o práve podať sťažnosť dozornému orgánu;

      - ak sa osobné údaje nezískali od Dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj

      - informáciu o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1. a 4. Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre Dotknutú osobu;

       

      o   právo byť informovaný o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia, týkajúcich sa prenosu osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;   

      o   právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, avšak za dodržania podmienky, že právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;

       

      Právo Dotknutej osoby na prístup k osobným údajom vo svojej podstate znamená, že Dotknutá osoba má právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Na žiadosť Dotknutej osoby poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré Dotknutá osoba požiada, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak Dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ Dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Informácie musia byť poskytnuté okamžite, najneskôr v lehote 1 mesiaca. Máme právo predĺžiť dobu spracovania žiadosti o ďalšie 2 mesiace pokiaľ je požiadavka zložitá alebo častá. Musí však Dotknutej osobe do 1 mesiaca oznámiť dôvod predĺženia doby spracovania. V prípade žiadosti neodôvodnenej alebo príliš častej máme právo účtovať poplatok primeraný nákladom alebo odmietnuť žiadosť. Musíme vysvetliť dôvod odmietnutia a právo dotknutej osoby obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán.

      b) právo Dotknutej osoby na opravu osobných údajov, ktorého obsahom je:

       

      o   právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby;

       

      o   právo na doplnenie neúplných osobných údajov Dotknutej osoby, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia Dotknutej osoby;

       

      Právo Dotknutej osoby na opravu osobných údajov znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné či neúplné. Dotknutá osoba má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

       

      c) právo Dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“), ktorého obsahom je:

       

      o   právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

      - osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

      - Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a to za splnenia podmienky, že neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov;

      - Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 2. Nariadenia;

      - osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

      - osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha;

      - osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1. Nariadenia;

       

      o   právo, aby Prevádzkovateľ, ktorý zverejnil osobné údaje Dotknutej osoby, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikol primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval iných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že Dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky;

       

      pritom platí, že právo na vymazanie osobných údajov s obsahom práv podľa článku 17 ods. 1. a 2. Nariadenia [t. j. s obsahom práv podľa (i) a (ii) tohto písm. c) bodu J. tohto dokumentu] nevznikne, pokiaľ je spracúvanie osobných údajov potrebné:

      1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

      2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi;

      3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2. písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3. Nariadenia;

      4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v článku 17 ods. 1. Nariadenia znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania osobných údajov; alebo

      5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

      Právo Dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov teda znamená, že musíme vymazať Vaše osobné údaje pokiaľ (i) nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo (iv) nám to ukladá zákonná povinnosť.

       

      d) právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktorého obsahom je:

       

      o   právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

      - Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

      - spracúvanie osobných údajov je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

      - Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

      - Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby;

       

      o   právo, aby v prípade, že sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa podbodu (i) tohto písm. d) bodu J. tohto dokumentu, takéto obmedzene spracúvané osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvali len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu;

      o   právo byť vopred informovaný o zrušení obmedzenia spracúvania osobných údajov;

      Právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov znamená, že pokiaľ nevyriešime akékoľvek sporné otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, musíme obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov tak, že osobné údaje dotknutej osoby môžeme mať len ukladať a nie ďalej spracúvať.

       

      e) právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom, ktorého obsahom je:

       

      o   právo, aby Prevádzkovateľ oznámil každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1. a článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie;      o   právo, aby Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informoval Dotknutú osobu, ak to Dotknutá osoba požaduje;

       

      Právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom znamená povinnosť Prevádzkovateľa oznámiť každému príjemcovi, ktorému osobné údaje Dotknutej osoby poskytol, každú opravu a vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania. Túto povinnosť Prevádzkovateľ nemá len v prípade, ak je takéto oznámenie z objektívnych dôvodov nemožné alebo si vyžaduje neprimerané úsilie.

      f) právo Dotknutej osoby na prenosnosť osobných údajov, ktorého obsahom je:

      o   právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil, ak:

      - sa spracúvanie zakladá na súhlase Dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2. písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia, a súčasne;

      - sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, a súčasne;

      - právo na získanie osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil, nebude mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;

       

      o   právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné;

      Právo na prenosnosť údajov znamená, že máte právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na výmaz osobných údajov. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.

      g) právo Dotknutej osoby namietať, ktorého obsahom je:

       

      o   právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia; 

       

      o   [v prípade realizácie práva kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia] právo, aby Prevádzkovateľ ďalej nespracúval osobné údaje Dotknutej osoby, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; 

       

      o   právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom; pritom platí, že ak Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať; 

      o   (v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti) právo na uplatnenie práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom automatizovaných prostriedkov s použitím technických špecifikácií; 

       

      o   právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia, avšak s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu;

       

      Právo Dotknutej osoby namietať teda znamená, že ako Dotknutá osoba môžete vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame pre účely priameho marketingu alebo z oprávnených dôvodov. Pri spracúvaní osobných údajov za účelmi marketingu prestaneme ihneď po obdržaní námietky.

       

      h) právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním, ktorého obsahom je:

       

      o   právo, aby sa na Dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, s výnimkou prípadov podľa článku 22 ods. 2. Nariadenia [t. j. s výnimkou prípadov, ak je rozhodnutie: (a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, (b) povolené právom Európskej únie alebo právom členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov Dotknutej osoby alebo (c) založené na výslovnom súhlase Dotknutej osoby];

       

      Právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním znamená, že ako Dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú. V prípadoch ak je takéto spracúvanie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy alebo založené na výslovnom súhlase Dotknutej osoby, prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov Dotknutej osoby, najmä prijme minimálne opatrenia, ako právo na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, právo dotknutej osoby vyjadriť svoje stanovisko a práva dotknutej osoby napadnúť rozhodnutie.

      i) Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných údajov, ktorého obsahom je:

       

      o   právo Dotknutej osoby, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, podať na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov; 

       

      o   Návrh na začatie konania možno podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice, elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní; 

       

      o   Predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia § 100 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov obsahovať:

      - meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa;

      - označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt, prípadne právnu formu a identifikačné číslo;

      - predmet návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní osobných údajov porušili;

      - dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu;

      - kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28, ak sa takéto právo mohlo uplatniť, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa;

       

      o   Úrad následne rozhodne o návrhu navrhovateľa v lehote do 60 dní odo dňa začatia konania. V odôvodnených prípadoch môže Úrad túto lehotu primerane predĺžiť, najviac však o 6 mesiacov. O predĺžení lehoty Úrad písomne informuje účastníkov konania; 

       

      o   Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov môžete nájsť na webovom sídle Úradu (https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/kcfinder/files/WEB-vzor_navrhu.pdf).

       

      Právne základy spracúvania osobných údajov

       

      Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v zmysle čl. 6 ods.1 písm. e) nariadenia GDPR, resp. § 13 ods.1 písm. e) Zákona – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi a v zmysle čl. 6 ods.1 písm. c) nariadenia GDPR, resp. §13 ods.1 písm. c) Zákona - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných právnych predpisov. Ide pritom najmä o tieto osobitné predpisy:

      o   zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

       

      o   zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

       

      o   zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

       

      o   zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení;

       

      o   zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

       

      o   a iné

     • Naplnenosť tried v školskom roku 2020/2021

     • Oznamujeme Vám, že na školský rok 2020/2021 máme 100 % naplnenosť v odboroch 3355 H01 Autoopravár-mechanik, 3355H Stolár, 4561H03 Poľnohospodár-služby, 6475H Technickoadministratívny pracovník a ešte nám chýbajú žiaci na odbory:

      2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení        2

      2697 K Mechanik elektrotechnik                                                          1

      2683 H12 Elektromechanik - automatizačná technika                         8

      2478 F Strojárska výroba                                                                     4

      3178 F Výroba konfekcií                                                                    15

       

     • O Z N Á M E N I E

     • Vážení rodičia a žiaci školy,

      oznamujeme Vám, že nástup do školy sa v tomto školskom roku uskutoční 29.6.2020 ( pondelok) - budú sa odovzdávať učebnice a 30.6.2020 ( utorok ) - budú sa vydávať vysvedčenia. Všetkých Vás s radosťou očákávame :-)  

     • Počet obsadených a voľných miest na odbory pre školský rok 2020/2021

     •                                                                                                                  Obsadené                           Voľné           

      2426 K    Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení                7                                      2

      2697 K    Mechanik elektrotechnik                                                                  7                                      1

      2487 H01Autoopravár - mechanik                                                                  8                                      0

      3355 H     Stolár                                                                                              6                                      2

      2683 H12 Elektromechanik - automatizačná technika                                    0                                      8

      6475 H     Technickoadministratívny pracovník                                               6                                      2           

      4561 H03 Poľnohospodár - služby                                                                  8                                      0

      2478 F     Strojárska výroba                                                                           11                                      4

      3178 F      Výroba konfekcie                                                                            0                                    15     

       

      Pre obsadenie voľných miest  je možné informovať sa na sekretariáte školy

      na telefónnom čísle : 047/ 45 11 970.       

     • Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021

     • Vo výsledkovej listine o prijatí sa uvádza Kód žiaka, ktorým sú iniciály priezviska a mena žiaka a posledné štvorčíslie rodného čísla 

      ŠTUDIJNÉ ODBORY

      2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

      HÁ4717           prijatý

      JT4727            prijatý

      PD4714           prijatý

      GM4742          prijatý

      SPG4745         prijatý

      SZG5509         prijatý

      SZA4719         prijatý

      IA4746             prijatý

      BG4741           prijatý

       

      2697 K Mechanik elektrotechnik

      JT4727            prijatý

      SZD4738         prijatý

      BK4709            prijatý

      GCZ4716         prijatý

      TL4732             prijatý

      SZG5509         prijatý

      VG4717           prijatý

      ČKL5508         prijatý

       

      UČEBNÉ ODBORY

      3355 H Stolár                       2487 H Autoopravár-mechanik                                     

      ČKL5508         prijatý                                   TD4711                    prijatý

      GA4719          prijatý                                    VN5493                   prijatý

      ČK4737          prijatý                                    OO4721                   prijatý  

      JT4731          prijatý                                     EV4715                   prijatý

      OO4721         prijatý                                    ČM4748                  prijatý

      BK4709          prijatý                                    SPG4745                prijatý

      OA5532          prijatý                                   KR4721                  prijatý

      CR5487          prijatý

      NK4721          prijatý

       

      4561 H03 Poľnohospodár-služby      

      KN4724              prijatá                                                  

      HR4712              prijatá                                                   

      GMK4715           prijatá                                                   

      CA4709              prijatá

      BB4718             prijatá

      BI4716               prijatý

      BA4717              prijatá

      KK4727              prijatá

      BE4732              prijatá

      VM4728              prijatá

       

      6475 H Technicko-administratívny pracovník

      BH4741              prijatá

      LR5492              prijatá

      KK4727              prijatá

       

      2683 H Elektromechanik-automatizačná technika                       

      MT4721            prijatý

      KR4721            prijatý

      BR8077             prijatý

       

      2478 F Strojárska výroba

      PD4714             prijatý

      LT4732             prijatý

      CG5479             prijatý

      BL4722             prijatý

      OZ4717             prijatý

      BZ4721             prijatý

      KK4717             prijatý

      OŠ4719             prijatý

      OT4709             prijatý

      BM4728             prijatý

      BL4717             prijatý

      OK4716             prijatý

      BR4709            prijatý

                                   

       

     • Záverečné skúšky - oznámenie

     • Oznamujeme našim žiakom III.B a II.D triedy, že na základe Rozhodnutia o termínoch a organizácii záverečnej skúšky Ministra školstva, sa záverečná skúška vykonáva administratáívne - aritmetickým primerom známok zo skupiny príbuzných predmetov podľa jednotlivých odborov.Do aritmetického priemeru sa započítavajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. O výslednej známke budú žiaci školy informovaní do 29.mája 2020. 

                                                                                                                             riaditeľstvo školy

     • UPOZORNENIE

     • Riaditeľstvo Strednej odbornej školy -  Szakközépiskola vo Fiľakove upozorňuje žiakov našej školy, aby si prečítali Usmernenie Ministra školstva ohľadom hodnotenia žiakov na stredných školách na konci školského roka 2019/2020, kde                              nie je uvedené, že žiaci budú mať na konci školského roka na vysvedčení také isté známky ako mali na polroku !!! Všetky predmety sa klasifikujú známkami podľa usmernenia.

     • Kritériá prijatia na školský rok 2020/2021

     • V zmysle § 62 až § 68 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona 324/2012 po prerokovaní v pedagogickej rade školy vydáva riaditeľ SOŠ - Szakközépiskola, J. Kalinčiaka 1584/8, 986 01 Fiľakovo  nasledovné kritériá:

       

      PODMIENKY PRIJATIA NA 4 - ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY:

       

      Číslo odboru                                      Názov odboru                                                 Počet žiakov            Počet tried

      2426 K                  programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení                    9                         0,5

      2697 K                  mechanik elektrotechnik                                                                      8                         0,5

       

      Prijímacie konanie  sa uskutoční od 19.mája 2020 do 30.júna 2020  podľa nasledujúcich kritérií:

       

      1. Zohľadnenie študijných výsledkov podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročníkpolročnej klasifikácie za 9. ročník :
       1. Maximálny počet bodov zo SJL – 45 bodov,MAT – 45 bodov
       2. Maximálny počet bodov z predmetu Technika -  27 bodov a z predmetu Fyzika – 27 bodov
       3. Maximálny počet bodov z predmetu Anglický jazyk -  18 bodov a z predmetu Informatika – 18 bodov
      2. Zohľadnenie prospechu – 10 bodov

                   Ak žiak dosiahol v posledných dvoch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 – výborný zo všetkých                       predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

       

             3. Ďalšie kritériá - maximálne 10 bodov

             Úspešní riešitelia predmetových olympiád, úspešní recitátori, účastníci literárnych a iných súťaží pripoja   k prihláške hodnoverný doklad (diplom, potvrdenie o umiestnení).

              4. Výsledný počet bodov sa rovná súčtu bodov za jednotlivé časti (1 – 3) maximálne 200 bodov.

       

          Žiaci budú prijatí v poradí podľa výsledkovej listiny, ktorá sa zostaví podľa dosiahnutého počtu bodov v takom počte, ktorý je uvedený v tabuľke podľa jednotlivých študijných odborov.

       

             5.  V prípade rovnosti bodov rozhoduje:

                     -          zmenená pracovná schopnosť,

                     -          získanie väčšieho počtu bodov za bod č. 3 Ďalšie kritériá,

                     -      dosiahol väčší počet bodov  z predmetov Technika a Fyzika 

       

      Ak bol žiak na základnej škole vzdelávaný formou individuálneho začlenenia je zákonný zástupca povinný túto skutočnosť uviesť v prihláške na  štúdium na strednú školu.

       

      PODMIENKY PRIJATIA NA 2 a 3 - ROČNÉ UČEBNÉ ODBORY:

      Číslo odboru              Názov odboru                                       Počet žiakov                                   Počet tried

      2487 H01               autoopravár – mechanik                                   8                                                  0,33

      2683 H12         elektromechanik – automatizačná technika            8                                                  0,33

      3355 H                     stolár                                                               8                                                  0,33

      4561 H03                 poľnohospodár – služby                                  8                                                  0,5

      6475 H                     technickoadministratívny pracovník                8                                                   0,5

      2478 F                      strojárska výroba                                           15                                                  0,5

      3178 F                      výroba konfekcie                                            15                                                 0,5

       

      Riaditeľ školy v zmysle § 65 ods. 4 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona 324/2012 príjme žiaka podľa nasledujúcich kritérií :

      1. Zohľadnenie študijných výsledkov podľa známok z polročnej klasifikácie za 9. ročník maximálne 40 bodov

       

                 Bodové hodnotenie:

                  40 bodov za prospech do 1,50

                  35 bodov za prospech do 1,80

                  30 bodov za prospech do 2,50

                  20 bodov za prospech do 3,00

                  10 bodov za prospech do 3,50

                   0  bodov za prospech nad 3,50

       

             2. Ďalšie kritériá - maximálne 10 bodov

       

      Úspešní riešitelia predmetových olympiád, úspešní recitátori, účastníci literárnych a iných súťaží pripoja   k prihláške hodnoverný doklad (diplom, potvrdenie o umiestnení).

              3. Výsledný počet bodov sa rovná súčtu bodov za jednotlivé časti (1 – 2) maximálne 50 bodov.

       

      Žiaci budú prijatí v poradí podľa výsledkovej listiny, ktorá sa zostaví podľa dosiahnutého počtu bodov v takom počte, ktorý je uvedený v tabuľke podľa jednotlivých odborov.

       

               4. V prípade rovnosti bodov rozhoduje:

      -      zmenená pracovná schopnosť,

      -     získanie väčšieho počtu bodov za Ďalšie kritériá,

       

      Ak bol žiak na základnej škole vzdelávaný formou individuálneho začlenenia je zákonný zástupca povinný túto skutočnosť uviesť v prihláške na  štúdium na strednú školu.

          V prípade, ak sa počty žiakov v jednotlivých odboroch nenaplnia v I. kole, bude škola organizovať aj II. kolo prijímacieho konania 22. 6. 2020.                                                                        

                                                             Ing. Attila Varga                                                                                  

                                                                riaditeľ školy

       

       

       

     • OZNÁMENIE O KLASIFIKÁCII PREDMETOV

     • Vážení rodičia a študenti,

      riaditeľstvo SOŠ - Szakközépiskola, J. Kalinčiaka 1584/8 vo Fiľakove Vám oznamuje, že všetky pôvodne klasifikované predmety v prvom polroku budú aj na konci školského roka 2019/2020  klasifikované

     • AKTUÁLNE !!!

     •  

      1. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania;

       

      2. Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať;

      Riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020; riaditelia stredných škôl zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona do 28. apríla 2020;

      Prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania; prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020 a najneskôr do 30. júna 2020.

       

      3. Interná časť maturitnej skúšky okrem písomnej formy sa v riadnom skúšobnom období uskutoční počas dvoch kalendárnych týždňov, a to do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020; praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ školy prispôsobí podľa aktuálnych možností školy, pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa

       

      4. Záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky sa uskutočnia najskôr dva týždne od odvolania prerušenia školského vyučovania; praktická časť záverečnej skúšky, praktická časť záverečnej pomaturitnej skúšky a absolventský výkon sa vykonajú vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ školy prispôsobí podľa aktuálnych možností školy, pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa.

       

      Bolo nevyhnutné prijať opatrenia v oblasti regionálneho školstva  v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení.

      Branislav Gröhling

      v.r. minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

       

       

     • Aktuálne informácie

     • Dávame všetkým do pozornosti aktuálne informácie od MŠVVŠ SR:

      https://www.minedu.sk/vyucovanie-na-skolach-je-prerusene-do-odvolania-pisomne-maturity-su-zrusene/

     • O Z N Á M E N I E  !!!

     • Oznamujeme Vám, že Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      Presúvajú sa aj termíny Maturitných skúšok !

      Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.

      Interná časť maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.

     • PRAHA 2019

     • Do galérie PRAHA 2019 boli pridané fotografie.

      Projekt: Zvyšovanie kompetencií pedagogických zamestnancov v regióne
      V dňoch 15.7 – 19.7.2019 sa zúčastnili dvaja pedagogickí zamestnanci školy Ing. Oto
      Tóth a Ing. Zoltán Varga na školení základov využitia E – Learningového vyučovania
      v Prahe. Bohatý a pestrý program bol rozčlenený na 5 dní, ktorých náplňou bolo predstavenie
      programov Moodle a Weebly a vytvorenie samostatných projektov v týchto programoch.
      Po skončení školenia , ktorý prebiehal v anglickom jazyku, sme získali certifikát
      o absolvovaní kurzu Using E – Learning Platforms. Obsah tohto článku bol vytvorený
      autormi textu a vyjadruje ich osobný názor.

      Projekt: Zvyšovanie kompetencií pedagogických zamestnancov v regióneV dňoch 15.7 – 19.7.2019 sa zúčastnili dvaja pedagogickí zamestnanci školy Ing. OtoTóth a Ing. Zoltán Varga na školení základov využitia E – Learningového vyučovaniav Prahe. Bohatý a pestrý program bol rozčlenený na 5 dní, ktorých náplňou bolo predstavenieprogramov Moodle a Weebly a vytvorenie samostatných projektov v týchto programoch.Po skončení školenia , ktorý prebiehal v anglickom jazyku, sme získali certifikáto absolvovaní kurzu Using E – Learning Platforms. Obsah tohto článku bol vytvorenýautormi textu a vyjadruje ich osobný názor.

     • MALTA 2019

     • Do galérie MALTA 2019 boli pridané fotografie.

      ERAMUS+

      Zvyšovanie kompetencií pedagogických zamestnancov v regióne

      V dňoch 27.7. - 2.8.2019 som sa zúčastnil anglickeho jazykového kurzu. Kurz prebiehal na čarovnom ostrove Malta v jazykovej škole Easy. Od pondelka do piatku som drel školské lavice. Po vyučovaní spolu s kolegami spoznával krásy ostrova. Záverom som absolvoval skúšku a obdržal certifikát.

       

     • OBNOVA DIELNÍ 2020

     • Do galérie OBNOVA DIELNÍ 2020 boli pridané fotografie.

      Sťahovanie a príprava na obnovu dielní vďaka projektu IROP

      *Budúcnosť odborného školstva je v modernizáciia v kvalite materiálno – technického vybavenia*

     • OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU

     • Do galérie OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU boli pridané fotografie.

      Dňa 11.2.2020 sa náš žiak tretieho ročníka Alexander Bozó, spolu s vyučujúcou Mgr. Janou Gáfrikovou, zúčastnili krajského kola olympiády v nemeckom jazyku v Banskej Bystrici. Náš žiak súťažil s gymnazistami v kategórii C2 a obsadil krásne 4. miesto, za čo mu gratulujeme a ďakujeme, že reprezentoval našu školu 😎