• DNES NA YOUTUBE PREZENTÁCIA NAŠEJ ŠKOLY

     • Kliknite na yotube: idemnastrednu  a môžete tam počuť  informácie aj o našej škole. Online burza začína o 15,30. Vyber si aj Ty svoje budúce štúdium na tej správnej strednej škole !!! PRÍĎ K NÁM :-)

     • ONLINE BURZA STREDNÝCH ŠKÔL - PRIPOJ SA AJ TY MILÝ DEVIATAK!!!

     • Milí deviataci, ich rodičia a verejnosť !

      Pripojte sa aj Vy a môžete sa pýtať o našej škole. Link Vám ešte napíšeme, kde sa budete vedieť kontaktovať priamo na našu školu a nášho pedagóga každý deň od 9.2. do 18.2.2022 v čase od 15,00 do 18,00. .

      Informácie si môžete o nás vypočuť priamo 16.2.2022 v čase od 17,00 do 17,15.

     • POZOR !!!

     • Milí deviataci, rodičia a široká verejnosť!

       

      Od  9.2.2022 do 18.2.2022 sa môžete prihlasovať v čase                

      od 15,00 do 18,00 na tomto odkaze ohľadom informácií o odboroch na školský rok 2022/2023 a informovať sa o čomkoľvek ohľadom štúdia a našej školy.

       

      https://meet.google.com/hfp-ampd-grm

       

      Čakáme na Vaše otázky.

      Pedagógovia školy

     • VEDELI STE ???

     • Vedeli ste, že naša škola má svoju tabuľu vo Fiľakove aj na ulici smerom k Pošte ?

      Nájdete na nej informácie o odboroch, prijímacích skúškach, produktívnych prácach školy a ďalšie užitočné informácie.

     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ ZŠ ŠKOLSKÁ FIĽAKOVO

     • Dňa 1.2.2022 sme rozbehli Dni otvorených dverí pre žiakov deviatych ročníkov základných škôl. Ako prvá nás navštívila ZŠ Školská Fiľakovo. Ďakujeme za návštevu a dúfam, že sa Vám u nás páčilo.

     • NAPREDUJEME ĎALEJ ...

     • Uznesením zastupiteľstva BBSK zo dňa 13.1.2022 nám bolo schválené spolufinancovanie dvoch našich projektov: „Rozvoj ponuky odbornej prípravy v pohraničnom regióne„

      s celkovou výškou grantu 60 430,- EUR, ktoré realizujeme v rámci INTERREG SK HU/1802 /3.1/033 a “Zníženie energetickej náročnosti budov a rozvoj infraštruktúry“ ktorý budeme realizovať v rámci výzvy IROP-P02-SC223-2021-680 v celkovej výške 974 240,- EUR.

      Za dôveru ďakujeme a teší nás, že stále napredujeme a modernizujeme našu školu.

     • VYUČOVANIE OD 10. januára 2022

     • Milí žiaci, vážení rodičia !

       

      Oznamujeme Vám, že od 10. januára 2022 sa opäť začína vyučovanie a to príchodom do školy ráno, podľa rozvrhu hodín. Poprosíme Vás, aby ste sa doma v nedeľu večer alebo v pondelok 10.1.2022 otestovali a výsledok testu nahlásili triednemu učiteľovi. Žiaci, ktorí nemajú doma testy, budú testovaní ráno v škole.

      Je potrebné predložiť aj tlačivo :

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

       

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z.z. .o výchove a vzdelávaní, a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede.

       

      Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka

       

      Dátum narodenia dieťaťa/žiaka

       

      Adresa trvalého pobytu dieťaťa/žiaka

       

       

      Meno a priezvisko zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka*: .....................................................................................................

      *vypĺňa sa len v prípade neplnoletého dieťaťa/žiaka

       

      Podľa § 144 ods.7 písm. d) zákona č.245/2008 Z.z. vyhlasujem, že:           (označte „X“)

      □    dieťa/žiak nemá ani jeden z nasledujúcich príznakov: neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, známky ochorenia dýchacích ciest (nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie), známky ochorenia tráviaceho traktu (bolesť brucha, vracanie, hnačka),

          regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast dieťaťu/žiakovi nenariadil karanténne opatrenie,

      □    dieťa/žiak nebol v priebehu ostatných 7 dní v úzkom kontakte[1] s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,[2]

      □    v prípade ak dieťa/žiak bol za posledných 14 dní v zahraničí:

      a má menej ako 12 rokov a 2 mesiace veku:

      □ si spolu s osobami žijúcimi v spoločnej domácnosti po vstupe na územie Slovenskej republiky splnili povinnosti domácej izolácie 10 dní, alebo obdržali negatívny výsledok PCR testu po 5-tom dni domácej izolácie, alebo si uplatňujú status plne zaočkovaných osôb[3],.

      a má viac ako 12 rokov a 2 mesiace veku:

      □ si po vstupe na územie Slovenskej republiky splnil povinnosť domácej izolácie 10 dní, alebo obdržal negatívny výsledok PCR testu po 5-tom dni domácej izolácie, alebo si uplatňuje status plne zaočkovanej osôby3.

       

      Som si vedomý, že v prípade zmeny zdravotného stavu a prejavovania vyššie uvedených príznakov ochorenia dieťa/žiak musí zostať doma a nemôže navštevovať školu. Rovnako som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

       

      V ................................. dňa ...................              ........................................................................................

                                                                                                                                              podpis

                                                                                                                              (zákonný zástupca/plnoletý žiak)

       

      [1] úzky kontakt sa štandardne považuje pri osobe, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, alebo fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo nechránený priamy kontakt s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí dlhšie ako 15 minút, alebo činnosť pracovníka prvej línie (zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) alebo inej osoby poskytujúcej starostlivosť prípadu COVID-19 bez použitia odporúčaných osobných ochranných prostriedkov (OOP). Za úzky kontakt sa nepovažuje osoba, ktorá v zmysle definície aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR nie je považovaná za úzky kontakt (štandardne osoba plne zaočkovaná alebo osoba, ktorá prekonala COVID-19).

      [2] pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) a osoby, na ktoré sa vzťahuje výnimka z karantény sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa/žiaka a k nariadeniu karantény, .

      [3]  za plne očkovanú osobu sa považuje osoba: a) najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, b) najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo c) najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

      Tešíme sa na Vás.