• ONLINE VYUČOVANIE

     • Tento kalendárny rok pomaly končíme s online vyučovaním. Budúci rok 2022 dúfame, že začneme konečne opäť učiť NAŽIVO so žiakmi a nie cez kamery. Kolektív SOŠ Fiľakovo 

     • CENNÍK PRODUKTÍVNYCH PRÁC od 1.1.2022

     • SOŠ - Szakközépiskola Fiľakovo

       

      Stolárska dielňa :

       

      9:00 - 14:50

      Hobľovanie menšie objemy, kusovky  (do 15m2)                                                       2 € /m2

      Hobľovanie väčšie objemy, objemy nad 1m3                                                            30 € /m3

      Skrátenie veľkoplošného materiálu  (dvere, kuchynská linka)                                   3 €

      Ošetrenie povrchu lazúrou                                                                                         0,50 €/m2

      Výroba na CNC fréze do maximálneho rozmeru 1500 x 3000mm podľa nacenenia

      Cena za jednu hodinu práce (krátenie materiálu, brúsenie, zarovnávanie, frézovanie, drobné montážne práce, lepenie a iné)                                                                                                               10 €/hod

      Úkony vyššie nevymenované alebo individuálne žiadosti sa naceňujú osobitne! Ceny služieb platia na materiál dodaný zákazníkom!

       

       

      Autoservis:

       

      9:00 - 14:50

      Skúšanie brzdového systému na brzdovej stolici do 3,5t                                         5 €

      Skúšanie brzdového systému na brzdovej stolici + test tlmičov do 3,5t                 7 €

      Diagnostika motorového vozidla strojom Bosch KTS590                                     10 €

      Výmena vzduchového filtra                                                                                     5 €

      Prezutie pneumatiky                                                                                                2 € /ks

      Vyváženie kolesa                                                                                                     1 € /ks

      Príprava auta na sezónu                                                                                          15 €

      Výmena sviečok                                                                                                       8 €

      Výmena autobatérie                                                                                                 5 €

      Do cien sa nezapočíta materiál potrebný pri výmenách, prípravách, okrem závažia na vyváženie.

      Pracovné úkony nevymenované vyššie po individuálnej dohode.

       

       

      Kovoobrábacie dielne:

       

      9:00 - 14:50

      Ručné spracovanie kovu (rezanie závitov, čistenie, nanášanie farby a iné)              5 €/hod

      Strojové spracovanie kovu (sústruženie, frézovanie, pílenie a iné)                           8 €/hod

      Zváranie                                                                                                                    10 €/hod

      Pracovné úkony nevymenované vyššie po individuálnej dohode.

       

      V prípade záujmu prosíme volať telefónne číslo 0948 988 682.

       

    • READYCON
     • READYCON

     • READYCON je najväčšia online konferencia prinášajúca najnovšie poznatky o meniacom sa trhu práce priamo do tried stredných škôl po celom Slovensku.

      Z tohoto dôvodu sme sa rozhodli, že sa tejto konferencie zúčastníme aj my.

      Cieľom konferencie READYCON je poskytnúť študentom prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, aby vedeli podnikať kroky, ktoré im pomôžu nájsť uplatnenie v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.

      Okrem trhu ako celku sa  v druhej časti konferencia zameriava na budúcnosť práce v oblastiach Elektrotechniky, Strojárstva a Obchodu.

      Prednášky sú zaujímavé, pokračujeme až do 12,45.

     • HODINA DEŤOM

     • Oznamujeme Vám, že ako každý rok aj tento rok sa zapájame do celoslovenskej akcie "Hodina deťom"  pre všetky deti na Slovensku. Naši žiaci budú 21.10.2021 ( štvrtok) v uliciach mesta pre tieto deti vykonávať zbierku. Prosím Vás prispejte, ak viete, je to pre dobrú vec.

      V škole budeme túto zbierku z technických príčin vykonávať 20.10.2021 v stredu. Pripravte si peniažky :-)

       

     • ERASMUS+

     •  Po kratšej prestávke, pre pandemické opatrenia, sa 7 žiakov našej školy zúčastní v rámci projektu ERASMUS+ "pracovného" pobytu v Budapešti. Chlapci budú počas troch týždňov zbierať skúsenosti formou práce v rámci svojho študijného odboru v súkromných firmách. Veríme, že okrem pracovných skúseností chlapci získajú aj vedomosti a zážitky v Budapešti, ktoré je známe svojou krásou a zaujímavosťami..

      Šťastnú cestu chlapci a veľa príjemných zážitkov!!!!!!

     • OZNÁMENIE

     • Oznamujeme Vám, že dňa 28. septembra 2021 je možné očkovať sa v telocvični Základnej školy Štefana Koháriho II. s VJM na adrese: Mládežnícka 7 Fiľakovo. Očkovať sa bude od 13:00 do 18:00.

      Žiaci, ktorí prejavili záujem na začiatku školského roka sa môžu zúčastniť očkovania od 13 :00 do 14:00. 

      Plánované očkovanie na stredných školách bude prebiehať vakcínami:Comirnaty - Pfizer/BioNTech - dvojdávková vakcína,Janssen - Johnson & Johnson - jednodávková vakcína, možné očkovať len vo veku 18+.

      Nutnosťou pri neplnoletých deťoch je na očkovanie prísť v sprievode zákonného zástupcu alebo splnomocnenej osoby.

      Pri registrácii na mieste sa uvádza kontakt na mobilný telefón, kam príde SMS s pozvánkou na očkovanie druhou dávkou (v prípade vakcíny Comirnaty - Pfizer/BioNTech).

      Prípadné otázky smerujte na email krempasky@hurricane.sk.

      V prípade potreby sa môžete ozvať aj na  služobné tel. číslo +421948 199 563.

      Toto oznámenie Vám prináša - Mobilné očkovacie centrum v Banskobystrickom kraji.

     • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra 2021( štvrtok) o 8,30 v átriu školy.

      Pri prvom nástupe do školy je potrebné vypísať tlačivo Vyhlásenie o bezpríznakovosti - nachádza sa v prílohe. Ak ho nemáte možnosť vypísať doma, tlačivo obdržíte 2. septembra 2021 od triednych učiteľov.

      Tešíme sa na všetkých žiakov a ich rodičov !!!

     • Rozvoj energetických služieb na regionálnej miestnej úrovni 2

     • Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

       

       

      Názov projektu: Rozvoj energetických služieb na regionálnej miestnej úrovni 2

       

      Hlavný cieľ projektu: Predmetom projektu je vypracovanie energetického auditu pre budovy v Banskobystrickom samosprávnom kraji, ako súčasť znižovania energetickej náročnosti budov a špecifického cieľa zvýšenia počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

      Prijímateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

      Začiatok realizácie: 1.7.2021

      Ukončenie realizácie: 30.6.2022

      Výška NFP: 55 439,91 EUR

      Účel podporeného projektu bude dosiahnutý realizáciou tejto aktivity:

       Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

      Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

      Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra

       

      Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

       

      www.op-kzp.sk            www.siea.sk                www.minzp.sk

     • Záverečná konferencia projektu Európske partnerstvo v odbornom vzdelávaní

     • Dňa 17. júna 2021 sme sa zúčastnili  záverečnej konferencie projektu, na ktorej sa zúčastnili projektoví partneri a spolupracujúce firmy i zástupcovia základných škôl. Po úvodných slovách domáceho riaditeľa spojenej školy Ing. Jána Melicha a riaditeľa odboru školstva BBSK Ing. Miroslava Martiša sa predstavili naše spolupracujúce firmy ZF Slovakia, a. s. a Slavia Production Systems a.s. Nasledovala prezentácia nášho dlhoročného partnera Internationaler Bund Jena a Daniela Fiľa, zástupcu firmy S.D.A. s.r.o. Na záver sa účastníci mohli oboznámiť s projektom a jeho výsledkami.

      Projekt Európske partnerstvo v odbornom vzdelávaní pripravilo partnerstvo zložené z 9 organizácií z 8 krajín Európy. Partnerstvo je tvorené strednými odbornými školami ako aj záujmovými združeniami zamestnávateľov, pre ktorých školy pripravujú budúcich zamestnancov. Cieľovou skupinou projektu sú pedagogickí zamestnanci a žiaci stredných odborných škôl, vedenie firiem v regióne a predovšetkým zamestnanci zaoberajúci sa odbornou prípravou, inštitúcie participujúce na odbornom vzdelávaní a príprave ako aj zástupcovia regionálnej samosprávy, odvetvových a profesijných združení zaoberajúcich sa odborným vzdelávaním.

      Zámerom projektu je priblížiť vzdelávanie konceptu duálneho vzdelávania, kde sa žiaci pripravujú priamo pre podniky. Realizáciou projektu sme modernizovali odborné vzdelávanie v partnerských školách cestou prepojenia školy a praxe. Podporili sme zavádzanie systému kvality, vrátane mechanizmov ECVET a EQAVET. Cieľom projektu bolo viac zapojiť do odbornej prípravy kľúčových zamestnávateľov a presvedčiť ich, že koordinované vzdelávanie im môže priniesť množstvo výhod. Umožnili sme pedagogickým zamestnancom, ako aj zamestnancom zodpovedným za vzdelávanie a odbornú prípravu spoznať iný systém vzdelávania a odbornej prípravy. Projekt umožnil rozšíriť existujúce partnerstvá a vytvoril podmienky pre budúcu spoluprácu.

      Projekt sa zameriaval na tvorbu piatich intelektuálnych výstupov. Vo výstupe O1“Kvalifikačný rámec a kompetencie“ sme pripravili viaceré nástroje, ktoré môže škola využiť pri zvyšovaní kvality odborného vzdelávania. Výstup O2 „Model prepájania odborného vzdelávania v škole a v praxi“ zahŕňa široké spektrum aktivít, ktoré umožňujú čo najviac priblížiť odborné vzdelávanie potrebám praxe. Vo výstupe O1“ Jednotky učenia ECVET s aplikáciou na mobility“ navrhli partneri jednotky učenia ECVET ako aj sprievodcu systémom ECVET, ktorý umožňuje uznávať vzdelávacie výsledky nadobudnuté počas zahraničnej mobility. Výstup O4 obsahuje príručky s cvičeniami, testami a slovníkom odborných pojmov vo všetkých zapojených odboroch. Vo výstupe O5 sme analyzovali situáciu vo vzdelávaní marginalizovaných skupín a pripravili aktivity na zvýšenie ich motivácie.

      Za dôležitý výstup projektu považujeme posilnenie pozície partnerstva tvoreného odbornými školami, firmami a sociálnymi partnermi pri možnom ovplyvňovaní štruktúry siete študijných a učebných odborov.

      Obsah tohto článku vyjadruje iba názor autora. Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+.

     • Výsledky prijímacieho konania na školský rok 2021/2022

     • Vo výsledkovej listine o prijatí sa uvádza Kód žiaka, ktorým sú iniciály priezviska a mena žiaka a deň a mesiac narodenia žiaka

      ŠTUDIJNÉ ODBORY

      2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

      1. KB1307                    prijatý

      2. MR2710                   prijatý

      3. UA1802                    prijatý

      4. MT0904                   prijatý

      5.KD1302                    prijatý

      6. JP2404                    prijatý

      7. TK0911                   prijatý

      8. KD2909                   prijatý

       2697 K Mechanik - elektrotechnik

      1. BP0505                    prijatý

      2. GD0709                   prijatý

      3. HD2301                   prijatý

      4. KR1211                   prijatý

      5. HL2012                   prijatý

      6. SM1110                   prijatý

      7. BL2702                   prijatý

      8. AP2401                   prijatý

      UČEBNÉ ODBORY

       2487 H01 Autoopravár - mechanik                     3355 Stolár

      1. BR0106                     prijatý                                                    1. JR1811                          prijatý

      2. BN0204                     prijatý                                                    2. PC0308                         prijatý

      3. CN2703                     prijatý                                                    3. JA2407                          prijatý

      4. KM1710                     prijatý                                                    4. BR0508                         prijatý

      5. KR2704                      prijatý                                                   5. BJ1002                         prijatý

      6. LZ1806                       prijatý                                                   6. OO1305                        prijatý

      7. PA2601                      prijatý                                                    7. BG0804                         prijatý

      8. RG1101                     prijatý                                                    8. BK1908                          prijatý

      9. SW0503                     prijatý

      6475 H Technickoadministratívny pracovník     4561 H03 Poľnohospodár - služby

      1. BS1210                  prijatá                                                                1. FD0911                prijatá

      2. KE1701                  prijatá                                                                2. KD2602                prijatá

      3. KŠ0505                  prijatá                                                                3. KR1701                prijatá

      4. őR2312                  prijatá                                                                4. ČI1108                  prijatá

      5. VK0906                  prijatý                                                                 5. PK0408                prijatá

      6. DA0408                  prijatá                                                                6. PL0607                 prijatá

      7. KF2804                   prijatá                                                                7. SV1609                prijatá

      8. ÁG0904                   prijatá                                                                8. DF3012               prijatá

      9. DL2809                   prijatá                                                                 9. KV0501               prijatá                   

       

      2478 F Strojárska výroba                                    3178 F Výroba konfekcie

      1.BD2601                    prijatý                                                        1. BJ0408              prijatá

      2. BK1504                   prijatý                                                         2. CV2408            prijatá

      3. GB0709                  prijatý                                                         3. LB1311              prijatá

      4. OL1210                  prijatý

      5. PR0807                 prijatý

      6. BJ0805                  prijatý

      7. OA3105                 prijatý

      8. JD0312                  prijatý

       

       

       

     • NÁSTUP DO ŠKOLY od 10. mája 2021 !!!

     • S RADOSŤOU VÁM VŠETKÝM OZNAMUJEME, ŽE LUČENEC JE OD 10. MÁJA 2021 V RUŽOVEJ FARBE, TAKŽE OD PONDELKA NASTUPUJETE  VŠETCI ŽIACI A PEDAGÓGOVIA DO ŠKOLY !!!

       

      Prosíme Vás, aby ste si vytlačili doma tlačivá  -

      1. Vyhlásenie o bezinfekčnosti do 18 rokov - podpisuje rodič

      2. Vyhlásenie o bezinfekčnosti od 18 rokov - podpisuje žiak

      Tlačivá sú v prílohe.

      V pondelok je potrebné dostaviť sa s týmto vyhlásením do školy. Testy na COVID 19 už nie sú potrebné!!

     • Nástup do školy od 3. mája 2021 ( pondelok )

     • Oznamujeme Vám, že od 3. mája 2021 ( pondelok ) nie je potrebné pri nástupe žiaka do školy test na COVID 19. Pre zamestnancov školy sú uvedené pravidlá v priložených infografikách. Lučenec je v bordovej farbe, naďalej prídu iba končiace triedy - 2. D., 3.C., 3.B , 4.A .