• Novinky

  • Novinky

   • 07feb
     • POZOR !!!

      Milí deviataci, rodičia a široká verejnosť!

       

      Od  9.2.2022 do 18.2.2022 sa môžete prihlasovať v čase                

      od 15,00 do 18,00 na tomto odkaze ohľadom informácií o odboroch na školský rok 2022/2023 a informovať sa o čomkoľvek ohľadom štúdia a našej školy.

       

      https://meet.google.com/hfp-ampd-grm

       

      Čakáme na Vaše otázky.

      Pedagógovia školy

   • 11feb
   • 11feb
   • 08feb
   • 08feb
   • 03feb
     • VEDELI STE ???

      Vedeli ste, že naša škola má svoju tabuľu vo Fiľakove aj na ulici smerom k Pošte ?

      Nájdete na nej informácie o odboroch, prijímacích skúškach, produktívnych prácach školy a ďalšie užitočné informácie.

   • 01feb
   • 20jan
     • NAPREDUJEME ĎALEJ ...

      Uznesením zastupiteľstva BBSK zo dňa 13.1.2022 nám bolo schválené spolufinancovanie dvoch našich projektov: „Rozvoj ponuky odbornej prípravy v pohraničnom regióne„

      s celkovou výškou grantu 60 430,- EUR, ktoré realizujeme v rámci INTERREG SK HU/1802 /3.1/033 a “Zníženie energetickej náročnosti budov a rozvoj infraštruktúry“ ktorý budeme realizovať v rámci výzvy IROP-P02-SC223-2021-680 v celkovej výške 974 240,- EUR.

      Za dôveru ďakujeme a teší nás, že stále napredujeme a modernizujeme našu školu.

   • 17jan
   • 06jan
     • VYUČOVANIE OD 10. januára 2022

      Milí žiaci, vážení rodičia !

       

      Oznamujeme Vám, že od 10. januára 2022 sa opäť začína vyučovanie a to príchodom do školy ráno, podľa rozvrhu hodín. Poprosíme Vás, aby ste sa doma v nedeľu večer alebo v pondelok 10.1.2022 otestovali a výsledok testu nahlásili triednemu učiteľovi. Žiaci, ktorí nemajú doma testy, budú testovaní ráno v škole.

      Je potrebné predložiť aj tlačivo :

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

       

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z.z. .o výchove a vzdelávaní, a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede.

       

      Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka

       

      Dátum narodenia dieťaťa/žiaka

       

      Adresa trvalého pobytu dieťaťa/žiaka

       

       

      Meno a priezvisko zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka*: .....................................................................................................

      *vypĺňa sa len v prípade neplnoletého dieťaťa/žiaka

       

      Podľa § 144 ods.7 písm. d) zákona č.245/2008 Z.z. vyhlasujem, že:           (označte „X“)

      □    dieťa/žiak nemá ani jeden z nasledujúcich príznakov: neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, známky ochorenia dýchacích ciest (nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie), známky ochorenia tráviaceho traktu (bolesť brucha, vracanie, hnačka),

          regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast dieťaťu/žiakovi nenariadil karanténne opatrenie,

      □    dieťa/žiak nebol v priebehu ostatných 7 dní v úzkom kontakte[1] s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,[2]

      □    v prípade ak dieťa/žiak bol za posledných 14 dní v zahraničí:

      a má menej ako 12 rokov a 2 mesiace veku:

      □ si spolu s osobami žijúcimi v spoločnej domácnosti po vstupe na územie Slovenskej republiky splnili povinnosti domácej izolácie 10 dní, alebo obdržali negatívny výsledok PCR testu po 5-tom dni domácej izolácie, alebo si uplatňujú status plne zaočkovaných osôb[3],.

      a má viac ako 12 rokov a 2 mesiace veku:

      □ si po vstupe na územie Slovenskej republiky splnil povinnosť domácej izolácie 10 dní, alebo obdržal negatívny výsledok PCR testu po 5-tom dni domácej izolácie, alebo si uplatňuje status plne zaočkovanej osôby3.

       

      Som si vedomý, že v prípade zmeny zdravotného stavu a prejavovania vyššie uvedených príznakov ochorenia dieťa/žiak musí zostať doma a nemôže navštevovať školu. Rovnako som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

       

      V ................................. dňa ...................              ........................................................................................

                                                                                                                                              podpis

                                                                                                                              (zákonný zástupca/plnoletý žiak)

       

      [1] úzky kontakt sa štandardne považuje pri osobe, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, alebo fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo nechránený priamy kontakt s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí dlhšie ako 15 minút, alebo činnosť pracovníka prvej línie (zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) alebo inej osoby poskytujúcej starostlivosť prípadu COVID-19 bez použitia odporúčaných osobných ochranných prostriedkov (OOP). Za úzky kontakt sa nepovažuje osoba, ktorá v zmysle definície aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR nie je považovaná za úzky kontakt (štandardne osoba plne zaočkovaná alebo osoba, ktorá prekonala COVID-19).

      [2] pracovníci “prvej línie” (zdravotníci, hasiči, policajti a pod.) a osoby, na ktoré sa vzťahuje výnimka z karantény sa vyjadrujú len k príznakom akútneho ochorenia svojho dieťaťa/žiaka a k nariadeniu karantény, .

      [3]  za plne očkovanú osobu sa považuje osoba: a) najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, b) najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo c) najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

      Tešíme sa na Vás.

   • 20dec
   • 16dec
   • 05dec
   • 03dec
     • CENNÍK PRODUKTÍVNYCH PRÁC od 1.1.2022

      SOŠ - Szakközépiskola Fiľakovo

       

      Stolárska dielňa :

       

      9:00 - 14:50

      Hobľovanie menšie objemy, kusovky  (do 15m2)                                                       2 € /m2

      Hobľovanie väčšie objemy, objemy nad 1m3                                                            30 € /m3

      Skrátenie veľkoplošného materiálu  (dvere, kuchynská linka)                                   3 €

      Ošetrenie povrchu lazúrou                                                                                         0,50 €/m2

      Výroba na CNC fréze do maximálneho rozmeru 1500 x 3000mm podľa nacenenia

      Cena za jednu hodinu práce (krátenie materiálu, brúsenie, zarovnávanie, frézovanie, drobné montážne práce, lepenie a iné)                                                                                                               10 €/hod

      Úkony vyššie nevymenované alebo individuálne žiadosti sa naceňujú osobitne! Ceny služieb platia na materiál dodaný zákazníkom!

       

       

      Autoservis:

       

      9:00 - 14:50

      Skúšanie brzdového systému na brzdovej stolici do 3,5t                                         5 €

      Skúšanie brzdového systému na brzdovej stolici + test tlmičov do 3,5t                 7 €

      Diagnostika motorového vozidla strojom Bosch KTS590                                     10 €

      Výmena vzduchového filtra                                                                                     5 €

      Prezutie pneumatiky                                                                                                2 € /ks

      Vyváženie kolesa                                                                                                     1 € /ks

      Príprava auta na sezónu                                                                                          15 €

      Výmena sviečok                                                                                                       8 €

      Výmena autobatérie                                                                                                 5 €

      Do cien sa nezapočíta materiál potrebný pri výmenách, prípravách, okrem závažia na vyváženie.

      Pracovné úkony nevymenované vyššie po individuálnej dohode.

       

       

      Kovoobrábacie dielne:

       

      9:00 - 14:50

      Ručné spracovanie kovu (rezanie závitov, čistenie, nanášanie farby a iné)              5 €/hod

      Strojové spracovanie kovu (sústruženie, frézovanie, pílenie a iné)                           8 €/hod

      Zváranie                                                                                                                    10 €/hod

      Pracovné úkony nevymenované vyššie po individuálnej dohode.

       

      V prípade záujmu prosíme volať telefónne číslo 0948 988 682.

       

   • 03dec
   • 19nov
   • 27okt
    • READYCON
     • READYCON

      READYCON je najväčšia online konferencia prinášajúca najnovšie poznatky o meniacom sa trhu práce priamo do tried stredných škôl po celom Slovensku.

      Z tohoto dôvodu sme sa rozhodli, že sa tejto konferencie zúčastníme aj my.

      Cieľom konferencie READYCON je poskytnúť študentom prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, aby vedeli podnikať kroky, ktoré im pomôžu nájsť uplatnenie v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.

      Okrem trhu ako celku sa  v druhej časti konferencia zameriava na budúcnosť práce v oblastiach Elektrotechniky, Strojárstva a Obchodu.

      Prednášky sú zaujímavé, pokračujeme až do 12,45.

   • 19okt
     • HODINA DEŤOM

      Oznamujeme Vám, že ako každý rok aj tento rok sa zapájame do celoslovenskej akcie "Hodina deťom"  pre všetky deti na Slovensku. Naši žiaci budú 21.10.2021 ( štvrtok) v uliciach mesta pre tieto deti vykonávať zbierku. Prosím Vás prispejte, ak viete, je to pre dobrú vec.

      V škole budeme túto zbierku z technických príčin vykonávať 20.10.2021 v stredu. Pripravte si peniažky :-)

       

   • 12okt
   • 07okt