• Zváračský kurz - OZNÁMENIE

     • Oznamujeme širokej verejnosti, že od 6.februára 2023  začíname ďalší Zváračský kurz.

      Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle 047 45 11 970.

      Tešíme sa na Vás !

     • KRITÉRIÁ pre prijímanie žiakov základných škôl do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024

     • KRITÉRIÁ

      pre prijímanie žiakov základných škôl do 1. ročníka

      SOŠ – SZKI, J. Kalinčiaka 1584/8, Fiľakovo

      v školskom roku 2023/2024        

      EduID školy: 100010005

       

       

      V zmysle § 62 až § 68 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po prerokovaní v pedagogickej rade školy a Rade školy  vydáva riaditeľ školy nasledovné kritériá:

       

      PODMIENKY PRIJATIA NA 4 - ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY:

       

      Číslo odboru

      Názov odboru

      Počet tried

      2426 K

      programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

      0,5

      2697 K

      mechanik elektrotechnik

      0,5

       

      Riaditeľ školy v zmysle § 65 ods. 4 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijme bez prijímacích skúšok na študijné odbory žiaka, ktorý v Testovaní 9 dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 80% .

      Riaditeľ školy príjme ostatných žiakov na základe prijímacieho konania podľa počtu dosiahnutých bodov nasledovne:

       

      1. Body dosiahnuté na prijímacom konaní z písomnej časti nasledovných predmetov

       

      Študijný odbor

      8,00 – 9, 00 h

      9,35 – 10,35 h

      poznámka

      programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

      SJL

      MAT

      Individuálne začlenení žiaci majú predĺžený čas o 25 min.

      mechanik elektrotechnik

      SJL

      MAT

       

      Písomné skúšky budú v zo SJL a z MAT z učiva základnej školy.

       

      Maximálny počet bodov zo SJL – 30 bodov,  z  MAT – 30 bodov. Úspešný uchádzač musí dosiahnuť aspoň 6 bodov z každého predmetu.

       

      1. Testovanie 9 - maximálne 50 bodov

       

      1. Prospech za 1. polrok 9. ročníka ZŠ – maximálne  40 bodov

       

          Bodové hodnotenie:

                  40 bodov za prospech do 1,50

                  35 bodov za prospech do 1,80

                  30 bodov za prospech do 2,20

                  25 bodov za prospech do 2,50

                  20 bodov za prospech do 2,75

                   0 bodov za prospech nad 2,75

       

      4. Iné aktivity – maximálne 10 bodov.

          Úspešní riešitelia predmetových olympiád, úspešní recitátori, účastníci literárnych a iných súťaží pripoja   k prihláške hodnoverný doklad (diplom, potvrdenie o umiestnení).

      5. Výsledný počet bodov sa rovná súčtu bodov za jednotlivé časti (1 – 4) maximálne 160 bodov.

          Žiaci budú prijatí v poradí podľa výsledkovej listiny, ktorá sa zostaví podľa dosiahnutého počtu  bodov.

       6.  V prípade rovnosti bodov rozhoduje:

      • zmenená pracovná schopnosť,
      • prospech v 1. polroku 9. ročníka,
      • výsledky Testovania 9.

       

      Ak bol žiak na základnej škole vzdelávaný formou individuálneho začlenenia je zákonný zástupca povinný túto skutočnosť uviesť v prihláške na  štúdium na strednú školu.

       

      Prihlášku na štúdium potvrdenú základnou školou je potrebné odovzdať riaditeľovi strednej školy v elektronickej podobe.

      Riaditeľ školy rozhodne o prijatí resp. neprijatí. Výsledková listina o prijatí resp. neprijatí bude zverejnená aj na webovej stránke školy.

      Zákonný zástupca neplnoletého žiaka resp. plnoletý žiak potvrdí písomne strednej škole prijatie.

       

       

      PODMIENKY PRIJATIA NA 2 a 3 - ROČNÉ UČEBNÉ ODBORY:

      Číslo odboru

      Názov odboru

      Počet tried

      2487 H01

      autoopravár – mechanik

      0,5

      3355 H

      stolár

      0,5

      4561 H03

      poľnohospodár – služby

      0,5

      6475 H

      technickoadministratívny pracovník

      0,5

      2478 F

      strojárska výroba

      0,5

      3178 F

      výroba konfekcie

      0,5

       

      Riaditeľ školy v zmysle § 65 ods. 4 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona 324/2012  príjme žiaka, na základe prijímacieho konania  podľa počtu dosiahnutých bodov nasledovne:

       

      1. Testovanie 9 - maximálne 50 bodov
      2. Prospech za 1. polrok 9. ročníka ZŠ – maximálne  40 bodov

       

      Bodové hodnotenie:

                  40 bodov za prospech do 1,50

      35 bodov za prospech do 1,80

                  30 bodov za prospech do 2,50

                  20 bodov za prospech do 3,00

                  10 bodov za prospech do 3,50

                   0 bodov za prospech nad 3,50

       

      1. Iné aktivity – maximálne 10 bodov.

      Úspešní riešitelia predmetových olympiád, úspešní recitátori, účastníci literárnych a iných súťaží pripoja   k prihláške hodnoverný doklad (diplom, potvrdenie o umiestnení).

      1. Výsledný počet bodov sa rovná súčtu bodov za jednotlivé časti (1 – 3) maximálne 100 bodov.

      Žiaci budú prijatí v poradí podľa výsledkovej listiny, ktorá sa zostaví podľa dosiahnutého počtu  bodov.

      1. V prípade rovnosti bodov rozhoduje:
       • zmenená pracovná schopnosť,
       • prospech v 1. polroku 9. ročníka,
       • výsledky Testovanie 9.

       

      Ak bol žiak na základnej škole vzdelávaný formou individuálneho začlenenia je zákonný zástupca povinný túto skutočnosť uviesť v prihláške na  štúdium na strednú školu.

          Prihlášku na štúdium potvrdenú základnou školou je potrebné odovzdať riaditeľovi strednej školy v elektronickej podobe.

      Riaditeľ školy rozhodne o prijatí resp. neprijatí. Výsledková listina o prijatí resp. neprijatí bude zverejnená aj na webovej stránke školy.

      Zákonný zástupca neplnoletého žiaka resp. plnoletý žiak potvrdí písomne strednej škole prijatie.

      V prípade, ak sa počty žiakov v jednotlivých odboroch nenaplnia v 1. a 2. termíne, bude škola organizovať aj II. kolo prijímacieho konania .

                                                                                                   

                 

                                                                                       

                                                                                             Ing. Attila Varga                                                                                      riaditeľ školy

     • PRISPEJTE PROSÍM 2 %

     •  

      Darujte 2 % zo zaplatených daní nášmu Občianskemu združeniu :

       

      SPOLOČNOSŤ REGIO NOSTRA.

       

      Podporme spolu školské a mimoškolské aktivity našich žiakov a podporme nadaných žiakov !!!

       

      NÁZOV:  SPOLOČNOSŤ REGIO NOSTRA

      SÍDLO:    Kalinčiakova 1584/8, 986 01 Fiľakovo

      IČO:         37891073

      účet číslo:  SK32 7500 0000 0040 3009 3584

      PRE VIAC INFORMÁCIÍ O POSTUPE AKO POUKÁZAŤ 2% Z DANE Z PRÍJMOV KLIKNITE NA: ROZHODNI.SK  VŠETKY AKTUÁLNE TLAČIVÁ NÁJDETE AJ NA www.danovecentrum.sk

       

      ĎAKUJEME 

     • ZAČALI SME PRAX

     • Prax u budúceho zamestnávateľa začalo 6 žiakov našej školy v THORMA Fiľakovo. Nech sa Vám darí chlapci !!

     • Vianočné prázdniny

     • Oznamujeme Vám, že vianočné prázdniny končia 8.1.2023 (nedeľa).

      Vyučovanie začína 9. 1. 2023 v pondelok.

      Tešíme sa na všetkých !

     • Nadnárodné projektové stretnutie projektu Erasmus+

     • Realizuje so svojimi partnermi z Česka, Nemecka a Chorvátska projekt v rámci programu Erasmus+ „Technické inovácie v teórii a praxi“. Zrealizovali sme 3. nadnárodné projektové stretnutie, ktoré sa konalo v Základnej škole a strednej škole Oselce. Zúčastnili sa ho všetci projektoví partneri – Spojená škola v Detve, školy v rámci 1. slovenského strojárskeho klastra, Strukovna škola Đurđevac, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice a Střední škola a Základní škola, Oselce.

      Na úvod sme sa venovali kontrole úloh a dodržiavania plánovaného harmonogramu. Venovali sme sa tiež finančným aspektom projektu.

      Program stretnutia bol rozdelený do 3 základných častí. V prvej časti sme sa venovali finalizácii výstupu O1, ktorý bola zameraný na analýzu trhu práce a spoluprácu škôl so zamestnávateľmi. Výstup umožnil porovnať ekonomickú situáciu zapojených krajín a regiónov ako aj požiadavky na odborné vzdelávanie v jednotlivých krajinách. Zahŕňa tiež viaceré prieskumy medzi žiakmi a absolventmi.

      V ďalšej časti sme sa venovali analýze dvoch mobilitných stretnutí, ktoré sa uskutočnili u partnerov v Durdevaci resp. Třemošnici. Stretnutia sa uskutočnili za účelom zhodnotenia výstupov projektu. Prispeli k ich úspešnej implementácii. Partneri budú môcť všetky výstupy využívať vo svojom výchovno-vzdelávacom procese. Učitelia počas mobility v chorvátskom Durdevaci mohli otestovať kurikulá ako aj viaceré učebné pomôcky, ktoré pripravili ich kolegovia zapojený do tvorby intelektuálnych výstupov. Žiacka mobilita v Třemošnici slúžila predovšetkým testovaniu nástrojov kariérneho poradenstva a prepájaniu vzdelávania na jeho jednotlivých stupňoch. Mobilita bola súčasťou Týždňa vedy a techniky. Žiaci jednotlivých partnerských škôl si najskôr v rámci spoločných aktivít pripravili program a následne ho prezentovali žiakom miestnej základnej školy. Súčasťou mobility boli tiež zaujímavé prednášky a exkurzie ako aj workshopy zamerané na vstup do zamestnania.

      V závere stretnutia sme finalizovali ostávajúce výstupy a vybrali vhodné časti výstupov na testovanie počas mobility pre žiakov, ktorá sa uskutoční v roku 2023 v Durdevaci. Sústredíme sa na oblasť riadenia ľudských zdrojov v rámci ekonomických profesií a pneumatické systémy pre technické profesie.

      Okrem workshopov a diskusií o výstupoch projektu sme absolvovali prehliadku podnikov Bohemia Sekt a Škoda Transportation. Kultúrny program zahrňoval prehliadku mesta a návštevu tradičných vianočných trhov.

      Obsah tohto článku vyjadruje iba názor autora. Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+

     • ONLINE BURZA Stredných škôl

     •  

      Burza škôl bude prebiehať prostredníctvom moderovaného online streamu cez infoportál Idem na strednú https://www.youtube.com/channel/UC0ZysZdPI3s-902O8E1z8wA/videos

       

      Oznamujeme Vám, že dnes 21.11. 2022 sa uskutoční prezentácia našej školy v čase od 16:00 – 18.00 hod.

       

      Naša škola bude  k záveru a môžete sa k nám pripojiť na linku: https://meet.google.com/zsr-yxxm-grc

       

      Poradie škôl bude nasledovné :

      1. Spojená škola, Poltár5.
      2. Stredná odborná škola, Želovce
      3. Odborné učilište internátne, Želovce
      4. Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Veľký Krtíš
      1. Stredná odborná škola, Veľký Krtíš
      1. Obchodná akadémia, Lučenec
      2. Stredná odborná škola technická, Lučenec
      3. Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola, Lučenec
      4. Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Lučenec5
      5. .SOŠ pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Lučenec
      6. Gymnázium – Gimnázium, Fiľakovo
      7. Gymnázium Boženy SlančíkovejTimravy,, Lučenec8
      8. .Súkromné gymnázium, Lučenec
      9. Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Fiľakovo
     • Mobilita pedagogických zamestnancov v Chorvátsku

     • V rámci projektu Technické inovácie v teórii a praxi realizovanom prostredníctvom programu Erasmus+ sme zorganizovali v poradí druhú mobilitu pre pedagogických zamestnancov.

      Mobilita sa uskutočnila v partnerskej škole Strukovna skola Durdevac za účasti partnerov zo Slovenska (Spojená škola Detva a 1. slovenský strojársky klaster) a Česka (SOŠ a SOUt Třemošnice a Střední škola a základná škola Oselce).

      Mobilita trvala 3 pracovné dni a jej hlavným cieľom bolo overovanie a testovanie intelektuálnych výstupov projektu. Konkrétne išlo o výstupy vo forme vzdelávacích programov a učebných materiálov. Cieľovou skupinou sú prioritne zamestnanci zapojení do prípravy a implementácie intelektuálnych výstupov.

      Účastníci mobility sa zapojili do priameho vyučovacieho procesu hostiteľskej školy, a to formou hospitácii, priamej vyučovacej aktivity, otvorených hodín a workshopov. Zúčastnili sa tak teoretického ako aj praktického vyučovania žiakov technických a ekonomických profesií. Zamerali sme sa predovšetkým na nasledujúce oblasti. V rámci elektrotechniky to bolo programovanie PLC, priemyselná robotila, mikrokontroléry či návrhy plošných spojov. V strojárstve sme sa zamerali na CAD-CAM technológie, technickú mechaniku, pneumatiku a automechatroniku. Učitelia ekonomických predmetov sa sústredili na účtovníctvo a marketing.

      Aj keď hlavným cieľom bolo overovať výstupy, mobilita mala pre jej účastníkov prínos aj v ďalších oblastiach. Českí a slovenskí pedagógovia sa mohli oboznámiť so systémom vzdelávania v Chorvátsku. Veľkým rozdielom oproti vzdelávaniu v ich školách bola dvojzmenná prevádzka, ktorá je v chorvátskych školách bežnou praxou. Oboznámili sa tiež so spôsobom hodnotenia žiakov, ich motiváciou a výzvami, s ktorými sa škola stretáva pri inovácii školského vzdelávacieho programu.

      Okrem vzdelávania v škole spoznali tiež systém praktického vzdelávania na externých pracoviskách zamestnávateľov ako aj spoluprácu školy s vysokou školu a hospodárskou komorou.

      Projekt pokračuje o niekoľko týždňov mobilitou pre žiakov u partnerskej škole v Třemošnici.

      Obsah tohto článku vyjadruje iba názor autora. Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+.

     • READYCON Slovensko 2022

     • Naši žiaci sa dnes 27.10.2022 zúčastnili konferencie, ktorá priniesla pre nich poznatky o meniacom sa trhu práce. Cieľom vysielania READYCON bolo poskytnúť stredoškolákom prehľad v aktuálnych trendocha možných scenároch budúcnosti, aby vedeli robiť lepšie rozhodnutia a vedeli tiež v budúcnosti podnikať kroky, ktoré im pomôžu s uplatňovaním sa v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.

     • Hľadáme učiteľa Nemeckého jazyka

     • Stredná odborná škola - Szakközépiskola vo Fiľakove hľadá učiteľa Nemeckého jazyka počas dlhodobej pracovnej neschopnosti kolegyne s nástupom od 1.11.2022. Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle 047 45 11 970.

     • MÁME NA ŠKOLE MAJSTRA SVETA !

     • Náš žiak  Dávid Horváth si zasúťažil v Nemecku na majstrovstvách sveta federácie WUAP.

      Súťažil v mŕtvom ťahu v kategórii dorastencov do 75 kg. Ukázal, že je talentovaný športovec a s výkonom 200 kilogramov vytvoril nový európsky rekord, získal zlatú medailu a stal sa majstrom sveta.

      Dávidovi gratulujeme a držíme mu palce pri ďalších úspechoch!

     • VZÁCNA NÁVŠTEVA

     • 7. októbra 2022 sme mali na škole vzácnu návštevu - kolegyne z Talians - pani Francescu Rigazzi a Ilariu Foressti, ktoré učia na  Strednej škole ITT Marco Polo vo Firenze. Sprevádzal ich pán riaditeľ Centra odborného vzdelávania a prípravy zo Salgótarjánu Zoltán Baranyi a tlmočníčka Andrea Győri . Strávili sme s nimi deň, ktorý bol o výmene skúseností o školstve, o školách a o celom vyučovacom procese. Viacero oblastí v školstve je u nás a v Taliansku veľmi podobných. Kolegyniam sa naše priestory školy a aj ľudia v nej veľmi páčili a vyjadrovali sa slovami - very nice school. Nadviazali sme priateľstvá a kontakty z Talianska a veríme, že aj my raz zavítame na Strednú školu ITT Marco Polo vo Firenze. Ďakujeme za návštevu.

     • ERASMUS +

     • Tento rok sa zúčastnia 7 žiaci z II.A s našim kolegom pedagógom v rámci projektu ERASMUS + trojtýždňového pobytu v PRAHE. Chlapcom ( aj kolegovi) držíme palce pri vykonávaní praxe v "trochu" inom prostredí ako boli zvyknutí počas odborného výcviku na škole. Dávajte na seba pozor !!!

     • ŠPORTOVÝ DEŇ O POHÁR RIADITEĽA SOŠ

     • Dnes sa na našej škole uskutoční Športový deň pre pozvané Základné školy z okolia. Aj keď nám počasie nepraje, zabavíme sa a zašportujeme :-) Tešíme sa na žiakov a pedagógov základných škôl!!!

     • SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKU 2022/2023

     • Milí žiaci, rodičia, pedagógovia a priatelia školy!

      Oznamujeme Vám, že slávnostné otvorenie školského roku 2022/2023 sa uskutoční na našej škole 5. septembra ( pondelok) 2022 o 9,00 hodine v átriu školy.

      Všetkých srdečne očakávame !!!