• Novinky

  • Novinky

   • 16nov
     • ŠIKOVNÝ STOLÁR - ÜGYES ASZTALOS

      Vo Fiľakove sa bude konať regionálna cezhraničná medzinárodná súťaž “ŠIKOVNÝ STOLÁR“, ktorá prebehne po prvýkrát na pôde Strednej odbornej školy-Szakközépiskola vo Fiľakove pre 

      3. ročník učebného odboru 3355H stolár. Účastníci súťaže budú pozvaní z odborných škôl vo Zvolene, Modrom Kameni, Balassagyarmate, Bátonyterenyi a vo Fiľakove. Uvedená súťaž prebehne 22.11.2023 podľa časového harmonogramu od 8,00 do 15,00 hod.. Účastníci a víťazi súťaže budú odmenení hodnotnými vecnými darmi od sponzorov podujatia.  

       

      2023. november 22-én a füleki Szakközépiskolán 1. alkalommal megrendezésre kerül a regionális nemzetközi „ÜGYES ASZTALOS“, verseny. A verseny 8,00 órától kezdődik és  

      15,00 óráig tart, helyszin Fülek. A versenyen a következő szakközépiskolák diákjai vesznek részt: Balassagyarmat, Bátonyterenye, Zólyom, Kékkő és Fülek. A verseny résztvevőit és helyezettjeit értékes tárgyi ajándékokkal jutalmazták a rendezvény támogatói. 

      Sponzori podujatia  ​​​​​​​

   • 10nov
   • 10nov
   • 06okt
   • 06okt
   • 23sep
   • 15aug
     • Školský digitálny koordinátor

      Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J. Kalinčiaka 1584/8, Fiľakovo

      Miesto práce : Fiľakovo

      Druh pracovného pomeru: 50 %

      Informácie o pracovnom mieste

      Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

      Školský digitálny koordinátor

      Informácie o výberovom konaní

      Rozsah úväzku

      50%

      Požiadavky na zamestnanca

      Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

      vysokoškolské II. stupňa

      Osobnostné predpoklady a zručnosti

      Znalosť práce s PC MS Office (Word, Excel, Outlook, Teams) - pokročilý, EduPage - pokročilý, Ovládanie digitálnych technológií -pokročilý

      Vzdelanie

      Školský digitálny koordinátor (NIVaM - NP POP 3)

      Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných

      zamestnancoch a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.

      173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

      Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, potrebné najmenej tri roky výkonu pracovnej činnosti v kategórii učiteľ, ponúkaný úväzok na kratší pracovný čas – 50 %, (možnosť doplniť si úväzok činnosťou v kategórii učiteľ v rozsahu 11 vyučovacích hodín – 50 %).

      Požadované doklady:

      1. žiadosť o prijatie do zamestnania

      2. profesijný životopis

      3. kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

      4. doklady preukazujúce najmenej tri roky výkonu pracovnej činnosti v kategórii učiteľ

      4. súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre

      potreby výberového konania

      5. odpis registra trestov z okresného úradu v sídle kraja (dodatočne – iba úspešný uchádzač)

      Uvedené dokumenty prosíme doručiť na emailovú adresu : soufil@soufil.sk

      Na výberové konanie budú pozvaní len uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené kritériá.

      Dátum nástupu:

      01.09.2023 prípadne dohodou

   • 17júl
     • OZNAM

      Stredná odborná škola Policajného zboru v Košiciach organizuje dňa27. JÚLA 2023 v čase od 8.30 hod. do 16.00 hod. náborovú kampaňPolicajného zboru pod názvom „STAŇ SA POLICAJTOM NA JEDEN DEŇ“.Kampaň je určená všetkým potenciálnym uchádzačom o prácupríslušníka Policajného zboru.

   • 26máj
     • OZNÁMENIE - 2. kolo prijímacích skúšok

      Oznamujeme Vám, že 2. kolo prijímacích skúšok sa na našej škole uskutoční 20.6.2023 podľa kritérií na prijímanie na jednotlivé učebné odbory.

      Voľné miesta:

      3 - ročný učebný odbor Stolár                                                    končí výučným listom                                  5 miest

      3 - ročný učebný odbor  Autoopravár-mechanik                        končí výučným listom                                 1 miesto

      3- ročný učebný odbor Technickoadministratívny pracovník     končí výučným listom                                 2 miesta

      2 - ročný odbor výroba konfekcie ( na doplnenie PŠD)                                                                                1 miesto

      2 - ročný odbor strojárska výroba ( na doplnenie PŠD)                                                                                11 miest

   • 19máj
     • Zoznam prijatých uchádzačov pre školský rok 2023/2024

      Zoznam uchádzačov je uvedený podľa jednotlivých študijných a učebných odborov.

      Prijatí uchádzači sú uvedení podľa kódu, ktorý obsahuje začiatočné písmená Meno, Priezvisko žiaka a 6 prvých čísel z rodného čísla.

      2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

      CHB071017

      BF080418

      DK080426

      SL080807

      NN080209

      MS080708

      JT070825

      LBT060322

      MMB070903

      AT080124

      2697 K mechanik elektrotechnik

      TB080627

      VD070910

      NG080817

      DK080809

      MK080417

      FU070528

      DK070723

      RP080110

      2487 H01 autoopravár mechanik

      LB070703

      MB070408

      DG080624

      KG070625

      KP070112

      MN070803

      SŠ070603

      3355H stolár

      NK070403

      AK080609

      MM070904

      6475H technickoadministratívny pracovník

      LA085416

      ZP076218

      VB085105

      TB085328

      VK075304

      AS075629

      4561 H03 poľnohospodár - služby

      LB066016

      CHB075414

      KD075507

      AD085206

      VJ076204

      MK066003

      GT085512

      EB085214

      2487 F strojárska výroba

      TB080719

      MK070225

      VM061124

      KK061228

      3178 F výroba konfekcie

      VB065808

      KG085207

      ŽK065626

       

   • 05máj
   • 12apr
   • 25nov
     • KRITÉRIÁ pre prijímanie žiakov základných škôl do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024

      KRITÉRIÁ

      pre prijímanie žiakov základných škôl do 1. ročníka

      SOŠ – SZKI, J. Kalinčiaka 1584/8, Fiľakovo

      v školskom roku 2023/2024        

      EduID školy: 100010005

       

       

      V zmysle § 62 až § 68 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po prerokovaní v pedagogickej rade školy a Rade školy  vydáva riaditeľ školy nasledovné kritériá:

       

      PODMIENKY PRIJATIA NA 4 - ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY:

       

      Číslo odboru

      Názov odboru

      Počet tried

      2426 K

      programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení    10 žiakov

      0,5

      2697 K

      mechanik elektrotechnik    8 žiakov

      0,5

       

      Riaditeľ školy v zmysle § 65 ods. 4 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov prijme bez prijímacích skúšok na študijné odbory žiaka, ktorý v Testovaní 9 dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 80% .

      Riaditeľ školy príjme ostatných žiakov na základe prijímacieho konania podľa počtu dosiahnutých bodov nasledovne:

       

      1. Body dosiahnuté na prijímacom konaní z písomnej časti nasledovných predmetov

       

      Študijný odbor

      8,00 – 9, 00 h

      9,35 – 10,35 h

      poznámka

      programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

      SJL

      MAT

      Individuálne začlenení žiaci majú predĺžený čas o 25 min.

      mechanik elektrotechnik

      SJL

      MAT

       

      Písomné skúšky budú v zo SJL a z MAT z učiva základnej školy.

       

      Maximálny počet bodov zo SJL – 30 bodov,  z  MAT – 30 bodov. Úspešný uchádzač musí dosiahnuť aspoň 6 bodov z každého predmetu.

       

      1. Testovanie 9 - maximálne 50 bodov

       

      1. Prospech za 1. polrok 9. ročníka ZŠ – maximálne  40 bodov

       

          Bodové hodnotenie:

                  40 bodov za prospech do 1,50

                  35 bodov za prospech do 1,80

                  30 bodov za prospech do 2,20

                  25 bodov za prospech do 2,50

                  20 bodov za prospech do 2,75

                   0 bodov za prospech nad 2,75

       

      4. Iné aktivity – maximálne 10 bodov.

          Úspešní riešitelia predmetových olympiád, úspešní recitátori, účastníci literárnych a iných súťaží pripoja   k prihláške hodnoverný doklad (diplom, potvrdenie o umiestnení).

      5. Výsledný počet bodov sa rovná súčtu bodov za jednotlivé časti (1 – 4) maximálne 160 bodov.

          Žiaci budú prijatí v poradí podľa výsledkovej listiny, ktorá sa zostaví podľa dosiahnutého počtu  bodov.

       6.  V prípade rovnosti bodov rozhoduje:

      • zmenená pracovná schopnosť,
      • prospech v 1. polroku 9. ročníka,
      • výsledky Testovania 9.

       

      Ak bol žiak na základnej škole vzdelávaný formou individuálneho začlenenia je zákonný zástupca povinný túto skutočnosť uviesť v prihláške na  štúdium na strednú školu.

       

      Prihlášku na štúdium potvrdenú základnou školou je potrebné odovzdať riaditeľovi strednej školy v elektronickej podobe.

      Riaditeľ školy rozhodne o prijatí resp. neprijatí. Výsledková listina o prijatí resp. neprijatí bude zverejnená aj na webovej stránke školy.

      Zákonný zástupca neplnoletého žiaka resp. plnoletý žiak potvrdí písomne strednej škole prijatie.

       

       

      PODMIENKY PRIJATIA NA 2 a 3 - ROČNÉ UČEBNÉ ODBORY:

      Číslo odboru

      Názov odboru

      Počet tried

      2487 H01

      autoopravár – mechanik      9 žiakov

      0,5

      3355 H

      stolár     8 žiakov

      0,5

      4561 H03

      poľnohospodár – služby     8 žiakov

      0,5

      6475 H

      technickoadministratívny pracovník     8 žiakov

      0,5

      2478 F

      strojárska výroba     15 žiakov

      0,5

      3178 F

      výroba konfekcie    5 žiakov

      0,5

       

      Riaditeľ školy v zmysle § 65 ods. 4 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona 324/2012  príjme žiaka, na základe prijímacieho konania  podľa počtu dosiahnutých bodov nasledovne:

       

      1. Testovanie 9 - maximálne 50 bodov
      2. Prospech za 1. polrok 9. ročníka ZŠ – maximálne  40 bodov

       

      Bodové hodnotenie:

                  40 bodov za prospech do 1,50

      35 bodov za prospech do 1,80

                  30 bodov za prospech do 2,50

                  20 bodov za prospech do 3,00

                  10 bodov za prospech do 3,50

                   0 bodov za prospech nad 3,50

       

      1. Iné aktivity – maximálne 10 bodov.

      Úspešní riešitelia predmetových olympiád, úspešní recitátori, účastníci literárnych a iných súťaží pripoja   k prihláške hodnoverný doklad (diplom, potvrdenie o umiestnení).

      1. Výsledný počet bodov sa rovná súčtu bodov za jednotlivé časti (1 – 3) maximálne 100 bodov.

      Žiaci budú prijatí v poradí podľa výsledkovej listiny, ktorá sa zostaví podľa dosiahnutého počtu  bodov.

      1. V prípade rovnosti bodov rozhoduje:
       • zmenená pracovná schopnosť,
       • prospech v 1. polroku 9. ročníka,
       • výsledky Testovanie 9.

       

      Ak bol žiak na základnej škole vzdelávaný formou individuálneho začlenenia je zákonný zástupca povinný túto skutočnosť uviesť v prihláške na  štúdium na strednú školu.

          Prihlášku na štúdium potvrdenú základnou školou je potrebné odovzdať riaditeľovi strednej školy v elektronickej podobe.

      Riaditeľ školy rozhodne o prijatí resp. neprijatí. Výsledková listina o prijatí resp. neprijatí bude zverejnená aj na webovej stránke školy.

      Zákonný zástupca neplnoletého žiaka resp. plnoletý žiak potvrdí písomne strednej škole prijatie.

      V prípade, ak sa počty žiakov v jednotlivých odboroch nenaplnia v 1. a 2. termíne, bude škola organizovať aj II. kolo prijímacieho konania 20. júna 2023 .

                                                                                                   

                 

                                                                                       

                                                                                             Ing. Attila Varga                                                                                      riaditeľ školy

   • 20feb
   • 20feb
   • 24jan
     • PRISPEJTE PROSÍM 2 %

       

      Darujte 2 % zo zaplatených daní nášmu Občianskemu združeniu :

       

      SPOLOČNOSŤ REGIO NOSTRA.

       

      Podporme spolu školské a mimoškolské aktivity našich žiakov a podporme nadaných žiakov !!!

       

      NÁZOV:  SPOLOČNOSŤ REGIO NOSTRA

      SÍDLO:    Kalinčiakova 1584/8, 986 01 Fiľakovo

      IČO:         37891073

      účet číslo:  SK32 7500 0000 0040 3009 3584

      PRE VIAC INFORMÁCIÍ O POSTUPE AKO POUKÁZAŤ 2% Z DANE Z PRÍJMOV KLIKNITE NA: ROZHODNI.SK  VŠETKY AKTUÁLNE TLAČIVÁ NÁJDETE AJ NA www.danovecentrum.sk

       

      ĎAKUJEME 

   • 11jan
   • 19dec
     • Nadnárodné projektové stretnutie projektu Erasmus+

      Realizuje so svojimi partnermi z Česka, Nemecka a Chorvátska projekt v rámci programu Erasmus+ „Technické inovácie v teórii a praxi“. Zrealizovali sme 3. nadnárodné projektové stretnutie, ktoré sa konalo v Základnej škole a strednej škole Oselce. Zúčastnili sa ho všetci projektoví partneri – Spojená škola v Detve, školy v rámci 1. slovenského strojárskeho klastra, Strukovna škola Đurđevac, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Třemošnice a Střední škola a Základní škola, Oselce.

      Na úvod sme sa venovali kontrole úloh a dodržiavania plánovaného harmonogramu. Venovali sme sa tiež finančným aspektom projektu.

      Program stretnutia bol rozdelený do 3 základných častí. V prvej časti sme sa venovali finalizácii výstupu O1, ktorý bola zameraný na analýzu trhu práce a spoluprácu škôl so zamestnávateľmi. Výstup umožnil porovnať ekonomickú situáciu zapojených krajín a regiónov ako aj požiadavky na odborné vzdelávanie v jednotlivých krajinách. Zahŕňa tiež viaceré prieskumy medzi žiakmi a absolventmi.

      V ďalšej časti sme sa venovali analýze dvoch mobilitných stretnutí, ktoré sa uskutočnili u partnerov v Durdevaci resp. Třemošnici. Stretnutia sa uskutočnili za účelom zhodnotenia výstupov projektu. Prispeli k ich úspešnej implementácii. Partneri budú môcť všetky výstupy využívať vo svojom výchovno-vzdelávacom procese. Učitelia počas mobility v chorvátskom Durdevaci mohli otestovať kurikulá ako aj viaceré učebné pomôcky, ktoré pripravili ich kolegovia zapojený do tvorby intelektuálnych výstupov. Žiacka mobilita v Třemošnici slúžila predovšetkým testovaniu nástrojov kariérneho poradenstva a prepájaniu vzdelávania na jeho jednotlivých stupňoch. Mobilita bola súčasťou Týždňa vedy a techniky. Žiaci jednotlivých partnerských škôl si najskôr v rámci spoločných aktivít pripravili program a následne ho prezentovali žiakom miestnej základnej školy. Súčasťou mobility boli tiež zaujímavé prednášky a exkurzie ako aj workshopy zamerané na vstup do zamestnania.

      V závere stretnutia sme finalizovali ostávajúce výstupy a vybrali vhodné časti výstupov na testovanie počas mobility pre žiakov, ktorá sa uskutoční v roku 2023 v Durdevaci. Sústredíme sa na oblasť riadenia ľudských zdrojov v rámci ekonomických profesií a pneumatické systémy pre technické profesie.

      Okrem workshopov a diskusií o výstupoch projektu sme absolvovali prehliadku podnikov Bohemia Sekt a Škoda Transportation. Kultúrny program zahrňoval prehliadku mesta a návštevu tradičných vianočných trhov.

      Obsah tohto článku vyjadruje iba názor autora. Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+

   • 21nov
     • ONLINE BURZA Stredných škôl

       

      Burza škôl bude prebiehať prostredníctvom moderovaného online streamu cez infoportál Idem na strednú https://www.youtube.com/channel/UC0ZysZdPI3s-902O8E1z8wA/videos

       

      Oznamujeme Vám, že dnes 21.11. 2022 sa uskutoční prezentácia našej školy v čase od 16:00 – 18.00 hod.

       

      Naša škola bude  k záveru a môžete sa k nám pripojiť na linku: https://meet.google.com/zsr-yxxm-grc

       

      Poradie škôl bude nasledovné :

      1. Spojená škola, Poltár5.
      2. Stredná odborná škola, Želovce
      3. Odborné učilište internátne, Želovce
      4. Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Veľký Krtíš
      1. Stredná odborná škola, Veľký Krtíš
      1. Obchodná akadémia, Lučenec
      2. Stredná odborná škola technická, Lučenec
      3. Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola, Lučenec
      4. Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Lučenec5
      5. .SOŠ pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Lučenec
      6. Gymnázium – Gimnázium, Fiľakovo
      7. Gymnázium Boženy SlančíkovejTimravy,, Lučenec8
      8. .Súkromné gymnázium, Lučenec
      9. Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Fiľakovo
   • 06nov
     • Mobilita pedagogických zamestnancov v Chorvátsku

      V rámci projektu Technické inovácie v teórii a praxi realizovanom prostredníctvom programu Erasmus+ sme zorganizovali v poradí druhú mobilitu pre pedagogických zamestnancov.

      Mobilita sa uskutočnila v partnerskej škole Strukovna skola Durdevac za účasti partnerov zo Slovenska (Spojená škola Detva a 1. slovenský strojársky klaster) a Česka (SOŠ a SOUt Třemošnice a Střední škola a základná škola Oselce).

      Mobilita trvala 3 pracovné dni a jej hlavným cieľom bolo overovanie a testovanie intelektuálnych výstupov projektu. Konkrétne išlo o výstupy vo forme vzdelávacích programov a učebných materiálov. Cieľovou skupinou sú prioritne zamestnanci zapojení do prípravy a implementácie intelektuálnych výstupov.

      Účastníci mobility sa zapojili do priameho vyučovacieho procesu hostiteľskej školy, a to formou hospitácii, priamej vyučovacej aktivity, otvorených hodín a workshopov. Zúčastnili sa tak teoretického ako aj praktického vyučovania žiakov technických a ekonomických profesií. Zamerali sme sa predovšetkým na nasledujúce oblasti. V rámci elektrotechniky to bolo programovanie PLC, priemyselná robotila, mikrokontroléry či návrhy plošných spojov. V strojárstve sme sa zamerali na CAD-CAM technológie, technickú mechaniku, pneumatiku a automechatroniku. Učitelia ekonomických predmetov sa sústredili na účtovníctvo a marketing.

      Aj keď hlavným cieľom bolo overovať výstupy, mobilita mala pre jej účastníkov prínos aj v ďalších oblastiach. Českí a slovenskí pedagógovia sa mohli oboznámiť so systémom vzdelávania v Chorvátsku. Veľkým rozdielom oproti vzdelávaniu v ich školách bola dvojzmenná prevádzka, ktorá je v chorvátskych školách bežnou praxou. Oboznámili sa tiež so spôsobom hodnotenia žiakov, ich motiváciou a výzvami, s ktorými sa škola stretáva pri inovácii školského vzdelávacieho programu.

      Okrem vzdelávania v škole spoznali tiež systém praktického vzdelávania na externých pracoviskách zamestnávateľov ako aj spoluprácu školy s vysokou školu a hospodárskou komorou.

      Projekt pokračuje o niekoľko týždňov mobilitou pre žiakov u partnerskej škole v Třemošnici.

      Obsah tohto článku vyjadruje iba názor autora. Európska komisia nie je zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých. Projekt bol spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+.